"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

1. Samenleven: Betrokken burgers, solidariteit en warm buurtschap

 

Beersel, dat zijn niet alleen huizen, straten, parken en pleinen. Mensen - jij en ik - vormen de gemeente. Steeds meer mensen willen rechtstreeks impact hebben op de beslissingen van het bestuur. Daarom moeten de bestaande vormen van inspraak en participatie geëvalueerd en herdacht worden. Want mensen samen iets laten doen of samen laten beslissen zijn de krachtigste vormen van participatie.

De wijk is het ideale niveau om burgers te betrekken in het beleid en samen dingen te realiseren. We zetten in op burgerparticipatie in alle wijken van de gemeente en voorzien participatieve wijkbudgetten om tot effectieve realisatie over te gaan van de voorgestelde projecten. 

Beersel kent een bloeiend verenigingsleven. We streven naar meer kruisbestuiving  tussen de gemeente en deze verenigingen. We willen investeren in ontmoetingsplekken en het vrijwilligerswerk verder stimuleren en ondersteunen. We streven ernaar dat alle Beerselaars zich welkom voelen in een vereniging, zelfs als ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Er is geen betere manier om een taal te leren dan door die te oefenen in een  Nederlandstalige omgeving met een activiteit die jou nauw aan het hart ligt.

# een groene gemeente maken we samen

1.1. Betrokken burgers


1.1.1    Modernisering van de adviesraden


We herdenken onze bestaande adviesraden door brede inspraak te organiseren en experten te betrekken. Onafhankelijke adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen blijven zeker zinvol,  de voorwaarde is wel dat dergelijke adviesorganen/werkgroepen geen verplicht nummertje zijn, maar dat er ook ruimte is voor suggesties die vanuit de themagroep zelf komen. 


1.1.2    Nieuwe vormen van burgerparticipatie


Wij willen nieuwe, innovatieve methodieken ontwikkelen om Beerselaars  de kans te geven op een snelle manier te laten participeren aan het beleid van de gemeente. Hierbij  willen we niet blijven steken in de klassieke vergadervormen maar zelf naar de wijken gaan of naar specifieke groepen toestappen om mensen te bevragen vooral als het gaat om aanpassingen in de onmiddellijke omgeving van de mensen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een straat of plein in de buurt.


Wij willen ook  zicht krijgen op wat onze jong(st)e inwoners belangrijk vinden. Daarbij willen we werken rond concrete thema’s die jongeren aanbelangen zoals nieuwe ontmoetingsplaatsen, een fuifbeleid, jongerenevenementen, …  Jongeren moeten ook betrokken worden bij de beleidsthema’s die een grote invloed hebben op hun leven: mobiliteit, inrichting van het openbaar domein, natuur, samenleving en diversiteit.

 
1.2    Inzetten op buurten en wijken

 
1.2.1    Wijkbudgetten


We voorzien een participatief budget zodat een buurt of wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren: projecten rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten van de openbare ruimte, … . We voorzien waar nodig logistieke hulp en expertise, zonder de ruimte  voor eigen inbreng in te perken.  Hiermee gaan we een stap verder op de ingeslagen weg van inspraak, betrokkenheid en dialoog.


Concreet lanceren we een projectoproep, waarbij Beerselaars prioritaire uitdagingen en ideeën voor hun eigen wijk definiëren en voorstellen. De krijtlijnen van het wijkbudget worden vastgelegd in een reglement waarbij ‘samen aan de gemeente bouwen’  het uitgangspunt is. 


Volgende principes staan voorop:  


•    het project moet een meerwaarde creëren  voor een significante groep van Beerselaars (wijk, buurt, deelgemeente) en aanzetten tot participatie
•    het project wordt gedragen door een groep mensen die het peterschap opneemt en instaat voor het beheer 
•    het project is liefst gericht op meerdere doelgroepen: minderjarigen, verenigingen, … 
•    een geografische spreiding over de verschillende deelgemeenten
•    een jaarlijks totaalbudget met een maximale gemeentelijke toelage per  project 
•    het project kadert binnen prioritaire beleidsthema’s 


1.2.2    Een welkom-peter- of meterschap van de wijk/verenigingen


Bestaande verenigingen zijn vaak gesloten vriendengroepen. Nieuwe inwoners ervaren een drempel zowel in het sociaal culturele aanbod als in de sportverenigingen en ook de taal is vaak een drempel.


Wij introduceren het systeem van welkom-peter- of meterschap in elke wijk om nieuwe inwoners te betrekken in hun nieuwe leefomgeving en te introduceren in het vrijwilligers- en verenigingsleven. Hiervoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die het peter- of meterschap van hun wijk willen opnemen. De dienst Burgerzaken informeert deze peters of meters telkens een nieuwe inwoner zich settelt in zijn of haar buurt. Wij willen zo ook anderstaligen maximaal te kans bieden om via hun eigen interessesfeer de Nederlandse taal eigen te maken. 


1.3    Vrijwilligers ondersteunen 


Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor hun omgeving. Ze zijn een onmisbare factor voor het gemeenschapsleven, de kwaliteit van natuur, de zorg voor jongeren en ouderen, cultuurbeleving en sportactiviteiten. Spijtig genoeg staat het verenigingsleven onder druk: de algemene veroudering van de vrijwilligers door de vergrijzing (zowel een kans als een bedreiging),  het toenemend aantal nieuwe burgerinitiatieven, het stijgend aantal (anomieme) digitale toepassingen. 


Om de inzet van mensen voor hun omgeving te behouden en te versterken is het zaak mee te bewegen met de maatschappelijke trends. Tijdelijke vrijwilligers zijn even belangrijk als de vaste kernen waar je al jaren kan op rekenen. Wij willen het vrijwilligerswerk toekomst¬bestendig maken door in te zetten op een goede ondersteuning van alle vrijwilligersorganisaties, door een betere facilitering op vlak van logistiek ( o.a. door het ter beschikking stellen van ruimte  en materiaal), communicatie (informatie in de Rondenboskrant, op de website, van de gemeente,..) en kennis (ondersteuning in het afsluiten van verzekeringen,…  ). Bovendien willen we de  de mogelijke groei van het vrijwilligerswerk vasthouden door mensen te blijven voeden met kennis en ondersteuning en via gerichte acties een breder deel van de samenleving aan te spreken om zich in te zetten: week van de vrijwilliger, de vrijwilliger van het jaar verkiezen en positief te communiceren over alle vrijwilligers die zich inzetten in Beersel. 


1.4    Nieuwkomers goed ontvangen

 

Wij blijven inzetten op het bestaande onthaalpakket voor nieuwe inwoners en het jaarlijks welkomfeest voor  nieuwe inwoners van dat jaar, dat inzet om alle nieuwkomers kennis te laten maken met de faciliteiten in de gemeente: onderwijsaanbod, cultuuraanbod, de bibliotheek, de verenigingen, de sportclubs. We bieden de nieuwkomers de gelegenheid om kennis te maken via maatwerk en door middel van specifiek peter- en meterschap.

Wij zetten maximaal in om nieuwkomers en anderstaligen kansen te bieden om Nederlands te leren, liefst gekoppeld aan hun interessesfeer. Initiatieven zoals “Café Combinne” blijven we maximaal ondersteunen. Nieuwkomers die zich op zichtbare wijze ingeburgerd hebben worden in de bloemetjes gezet.