"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

4    Betaalbaar wonen  

 

De prijs van een woning staat in Beersel, omwille van haar gunstige ligging ten opzichte van de hoofdstad, erg onder druk omdat de vraag het aanbod overstijgt.  De wet ven de sterkste zorgt er voor dat het erg moeilijk wordt voor jongeren, starters en mensen met een lager inkomen om een woning te kopen in Beersel. Wij willen daarom op diverse fronten inzetten om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen mogelijk te maken in onze gemeente. 


Wij zetten in op alternatieve woonvormen. Deze  bieden een betaalbare oplossing en bieden antwoorden aan problemen die de maatschappelijke trends met zich meebrengen: gezinsverdunning, vergrijzing, betaalbaar wonen, vereenzaming, verloedering waardevol patrimonium, leegstand, vraag naar solidair wonen, ...

# Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen

 


4.1    Samenhuizen stimuleren: één villa = twee betaalbare woningen


In Beersel werden in de jaren 60-70 honderden woningen en villa’s gebouwd die naar huidige normen vaak te groot zijn. Deze woningen zijn bovendien energie-technisch onaangepast en verdienen  een grondige energierenovatie om betaalbaar te blijven. Tegelijk neemt het aantal alleenstaanden en anders samengestelde gezinnen toe. De mismatch tussen de vraag naar kleinere en betaalbare woningen en het aanbod stijgt navenant. De afgelopen jaren werden op Vlaams en provinciaal niveau inspanningen gedaan om  nieuwe woonvormen ook makkelijker door te voeren, zoals een codexwijziging. 

Wij willen ‘Samenhuizen’ stimuleren en willen daarom dat  alle geldende verkavelings- en bouwvoorschriften worden geanalyseerd om na te gaan of deze voorschriften bouwen of verbouwen volgens de noden van de 21ste eeuw nog toelaten. Op basis van deze analyse bereidt het bestuur de (vereenvoudigde) procedures voor tot aanpassing van hinderlijke voorschriften in BPA's, APA's en gemeentelijke RUP’s zodat nieuwe en betaalbaardere woonvormen in Beersel mogelijk worden waar het nu niet kan.

 
Het gemeentelijk structuurplan voorziet alvast  deze mogelijkheid van alternatieve woonvormen. Wij willen dit verder verfijnen in de ruimtelijke plannen en de stedenbouwkundige verordeningen zodat er een houvast bestaat voor het opsplitsen van eengezinswoningen of het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden in bestaande woningen waar gewenst. Uiteraard moet dit steeds passen binnen de kernversterkende strategie.


4.2    Wij geven het voorbeeld


De gemeente- en OCMW eigendommen, zoals een deel van het voormalig voetbalveld in Beersel, de kerk van Lot, de voormalige parochiezaalsite, …, brengen wij  via de ge-eigende procedures op de markt met de duidelijke ambitie om in te zetten op nieuwe woonvormen, duurzame vormen van mobiliteit ( fietsen, deelauto’s, …) en ruimte voor ontmoeting voor de bewoners en de buurt. Op deze wijze geeft de gemeente het goede voorbeeld om in te zetten op verdichting en betaalbaar wonen. 


4.3    Sociale woningen


Het sociaal bindend objectief bepaalt dat elke Vlaamse gemeente 9% sociale huurwoningen moet realiseren voor 2025 en Beersel haalt deze norm nu reeds. Het grootste probleem is dat de gronden van de sociale huisvestigingsmaatschappij in het verleden niet evenwichtig  gespreid werden. De meeste sociale woonentiteiten liggen in Alsemberg, Huizingen en Lot, en niet in Dworp of Beersel.


4.4    Sociale verhuurkantoren


Wij willen eigenaars overtuigen om hun woningen te verhuren via sociale verhuurkantoren door hierover te informeren. We willen deze woningen  in eerste instantie inzetten voor mensen in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie, en niet als kortetermijnoplossing voor het tekort op de (sociale) huurwoningmarkt.

 
Wij zijn geen voorstander van sociale koopwoningen, wij willen deze verhuren zodat de publieke middelen geleidelijk aan terugvloeien. 


4.5    Grondrecht op wonen voor iedereen


Om het grondrecht op wonen voor iedereen te kunnen garanderen, moet discriminatie op de woonmarkt verbannen worden. Wij willen als lokaal bestuur een charter ondertekenen waarmee de verschillende woonactoren zich engageren om samen tegen discriminatie te strijden.


We zetten in op de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen bij de zoektocht naar een geschikte woning via een systeem van vrijwillige woonbuddy's, die professioneel ondersteund worden. Omdat huurders een stabiele woonsituatie verdienen zorgen wij voor juridische ondersteuning van zowel huurders als verhuurders. Door ook juridische ondersteuning te bieden aan de verhuurders scheppen we vertrouwen en zorgen we ervoor dat verhuurders bij problemen eerst ten rade gaan bij het lokaal bestuur (OCMW) alvorens bijvoorbeeld over te gaan tot uithuiszetting.