"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

18    Financieel en administratief beleid  

De dienstverlening aan de burgers moet transparant en vlot, en een efficiënte dienstverlening vraagt ook voldoende personeel. 
Het financieel beleid vormt geen doel op zich. Het is een middel om de werking van de gemeente mogelijk te maken en de lokale, maatschappelijke noden en vooropgezette  doelstellingen op een redelijke termijn te kunnen realiseren. Een nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet alleen om de vinger op de knip te houden, maar vooral om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.

 

 

# een evenwichtige begroting om onze maatschappelijke doelen te realiseren


18.1    Een schepenambt is een full-time ambt


De taken van een schepen zijn uitgebreid en vragen een full-time inzet om de gezette doelstellingen te realiseren. Het salaris dat daar tegen overstaat is navenant. Groen Beersel vraagt van haar schepenen dan ook om  zich minstens halftijds te engageren voor een schepenambt en sluit het cumuleren van dit ambt bovenop een full-time job voor onze schepenen uit.


18.2    Subsidies


Onze Groene schepen was tijdens de vorige legislatuur de kampioen van het binnenhalen van subsidies. Wij maken er nu een punt van dat elke schepen binnen zijn/haar bevoegdheden maximaal subsidies aanvraagt en verzilvert zodat alle subsidiekanalen die de provincie, het gewest of Europa aanbieden, maximaal aangeboord worden om de Beerselaar te dienen. 


18.3    Bevoegdheid Begroting en Financiën  


Wij kijken erop toe dat de bevoegdheid voor Begroting & financiën losgekoppeld wordt van andere bevoegdheden die grote budgetten vragen. 


18.4    Een financieel duurzaam en eerlijk beleid  


Wij streven naar een helder financieel beleid met een hoog ethisch besef. Wij willen dat de gemeente een actief beleid ontwikkelt van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer en dit ook oplegt aan de intercommunales, leveranciers, subsidiebegunstigden, ….
Wij wensen ook dat de inwoners, verenigingen en bedrijven hierover  geïnformeerd worden en zo een inspirerend voorbeeld te geven.
Wij willen een periodieke markttoetsing van langlopende contracten; een zorgvuldige afweging tussen aankoop of huur, vormen van samenaankoop; het delen van zwaar materiaal met buurgemeenten,... om het uitgavenbeleid duurzaam en eerlijk te evalueren. 
Wij willen dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen. De marktbevraging is niet enkel een instrument voor het bekomen van de laagste prijs, maar ook het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria inzake duurzaamheid en eerlijke handel en het realiseren van een circulaire en korte keten economie. 


18.5    Een heldere opdeling van deelbudgetten


De globale toegewezen envelop van de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur, sport, … in de algemene middelen, kan de sectorfinanciering stoemelings verminderen. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente riskeert dit ook gebeuren met de welzijnsbudgetten. Wij waken erover dat het bestuur haar prioritaire deelbudgetten bepaalt en nadien de budgettering en de benutting van die deelmiddelen opvolgt. Dat is perfect mogelijk binnen de methodiek van de beheers- en beleidscyclus (BBC). 


18.6    Rechtvaardige belastingen


Bij elke discussie over (gemeentelijke) fiscaliteit kiezen wij voor fiscale verschuivingen die de lasten op arbeid verlagen richting vermogens en vervuiling. De belastingen moeten rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn volgens de volgende principes:

  • Forfaitaire algemene belastingen, die niet sturend zijn maar enkel dienen om de gemeentelijk werking te financieren stemmen we af op de financiële draagkracht van de inwoners

  • Sturende belastingen en retributies, zoals de retributie voor het ophalen van huisvuil,  passen we niet aan naar draagkracht maar we voeren wel een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen (zoals bijvoorbeeld het geven van een gratis rol huisvuilzakken, het geven van algemene financiële steun en gratis advies, ...). 

18.7    Dienstverlening aan de burger


Wij kiezen voor dienstverlening, eerder dan voor prestigeprojecten, ook al vraagt dat soms meer personeel. De noodzakelijke besparingen die tijdens de vorige legislatuur doorgevoerd werden, hebben sommige gemeentelijke diensten zwaarder geraakt dan andere.
Wij voorzien bijkomende (deeltijdse) loketten in de deelgemeentes voor éénvoudige administratieve handelingen en onderzoeken hoe de nieuwe bibliobus ingezet kan worden voor gedecentraliseerde administratieve dienstverlening. 


Wij pleiten voor één avondopening van onze diensten tijdens een weekdag tot 19.00 om de dienstverlening te verbeteren en de invoering van een e-loket om aanvragen bij de gemeente ook zoveel mogelijk elektronisch te laten verlopen voor wie dat wenst. 


18.8    Openbaarheid van bestuur


Wij zetten in om alle documenten zoveel als mogelijk ook via het e- loket digitaal te ontsluiten. Zo zijn studies en rapporten gefinancierd met overheidsmiddelen makkelijk toegankelijk voor iedereen die dat wenst. 


18.9    Wijkbudgetten


Zie hoofdstuk 1