"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

Groene breekpunten

 

 1. Mobiliteit. Duidelijke afspraken binnen het beleidsdomein mobiliteit met bijzondere aandacht voor vernieuwend denken én handelen rond gebruik van de fiets.
   

 2. Armoedeplan. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen, die  enkel ten gronde kunnen worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De opmaak van het armoedeplan is de start van een gecoördineerd beleid zodat deze reflex kan verankerd worden in ieder beleidsdomein.
   

 3. Bestaande infrastructuur. Meer middelen voor het onderhoud en de inrichting van onze infrastructuur, onze wijken en de open ruimte
   

 4. Ruimtelijke ordening. Uitwerking van een samenhangende langetermijnvisie rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, integraal waterbeleid en fossielvrije energievoorzieningen.
   

 5. Inspraak. Depolitisering van de adviesraden en opzetten van themawerkgroepen van en voor de burgers, daar waar nodig bijgestaan door externe deskundige.
   

 6. Warm buurtschap. We voorzien een participatief budget zodat een buurt of wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren: projecten rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten van de openbare ruimte, … .
   

 7. Hinder.  We treden nog strenger op tegen sluikstorten en verkeersinbreuken.
   

 8. Financieel beheer. De bevoegdheid begroting/financiën wordt ontkoppeld van andere bevoegdheden met een belangrijke financiële component.
   

 9. Integratie. Integratie en het leren van de Nederlandse taal moet zich niet enkel focussen op zwakkere doelgroepen in de bevolking. Alle lagen van de bevolking hebben er baat bij Nederlands te leren om optimaal te kunnen deelnemen aan sociale, sportieve en culturele initiatieven.