"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

16    Noord-Zuid  

Wij dragen de internationale samenwerking een warm hart toe. Het is de manier bij uitstek om een draagvlak te creëren voor internationale solidariteit. Daarom stellen we thema’s als duurzaamheid, noord-zuid/oost-west, diversiteit en eerlijke handel centraal in ons beleid centraal. Via internationale samenwerkingsverbanden en uitwisselingen kan kennis gemaakt worden met andere landen, steden en culturen waardoor de andere (Europese) landen en werelddelen dichterbij worden gebracht.


Met onze Groene schepen is er een stevige vooruitgang gemaakt in de herkenning en ondersteuning van alle lokale initiatieven op vlak van internationale samenwerking. Er werd een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking opgericht. Beersel werd Fair Trade gemeente, er ontstond een wereldwinkel, er werden thema-trolleys voor de scholen aangemaakt,… Op deze weg willen wij graag verder inzetten omdat de globalisering nu eenmaal een feit is en alle mensen waar ook ter wereld het recht hebben op een gelukkig en rechtvaardig leven.

denk globaal, handel lokaal


16.1    Engagementsverklaring Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 


De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties zijn de opvolger van de Millenniumdoelstellingen en maken concreet duidelijk dat het lokale en het globale  onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De doelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Vandaag nemen al een 20-tal pilootgemeenten deel aan een project om de SDG’s lokaal te vertalen. Wij willen deze engagementsverklaring in de komende periode ook ondertekenen. 


16.2    Een consequent duurzaamheidsbeleid


Wij willen dat dit duurzaamheidsbeleid consequent over alle domeinen heen wordt doorgetrokken en niet beperkt blijft tot milieu of noord-zuid. Wij willen standaard duidelijke en afdwingbare duurzaamheidscriteria (ecologisch en sociaal) opnemen in alle overheidsopdrachten en een actief beleid voeren rond ethisch beleggen. We kunnen een duurzame voedselstrategie implementeren (met oog voor lokaal, bio, seizoensgebonden, eerlijke handel) in alle gemeentelijke diensten en instellingen en op lokale evenementen. We nemen opnieuw deel aan de campagne Fair Trade Gemeente en sluiten aan bij de Schone Kleren Campagne en integreren hiertoe de arbeidsnormen in de bestekken van alle aankopen.


16.3    Ondersteunen lokale dynamieken


Lokaal Noord-Zuidbeleid mag zich niet beperken tot een beleid van giften aan grote (nationale en internationale) organisaties, maar speelt in op lokale dynamieken. Wij voorzien voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking. 


Wij zetten verder in op het Afrikafeest in Lot en betrekken zo verenigingen van inwoners van andere oorsprong actief bij het beleid voor internationale solidariteit. Zij hebben vaak nog een intensieve link met hun oorspronkelijke thuisland en velen ontwikkelen er ook projecten.


Wij investeren in een sensibiliseringsbeleid naar het bredere verenigingsleven en jeugdbewegingen door klassieke acties als de Fair Trade-campagne, maar ook door linken te leggen tussen lokale organisaties die werken rond Noord-Zuid en het bredere verenigingsleven van de gemeente. Net als jongeren in het algemeen, die je bijvoorbeeld kan bereiken via Youca (de vroegere Zuiddag) of door het ondersteunen van inleefreizen.


Wij willen ook inzetten op samenwerking tussen de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en andere adviesraden zodat transversale initiatieven ontstaan. 


Wij betrekken alle scholen in de noord- zuidwerking. We zorgen voor financiële en logistieke ondersteuning bij projecten dat worden opgezet in de scholen. We zetten de gemeentelijke kanalen in om te communiceren over de projecten.


16.4    Vredesgemeente 


Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau. Wij nemen actief deel aan de Vlaamse vredesweek en zetten in de ingeslagen weg verder met de jaarlijkse fakkeltocht op 11 november, die elk jaar in een andere deelgemeente wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale verenigingen.