"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

13    Jeugd


Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is voor ons de barometer voor een degelijk beleid. Kinderen en jongeren nemen in onze gemeente volwaardig deel aan de samenleving. Wij betrekken de jeugd effectief bij de besluitvorming en geven ze inspraak over het beleid van de gemeente. Hun belangen wegen niet alleen door op jeugdbeleid maar op het volledige beleidsproces en binnen alle beleidsdomeinen (mobiliteit, openbare (her)inrichting, …). Het jeugdwerk moet kunnen blijven rekenen op een sterke ondersteuning.

 
Wij willen kinderen en jongeren echt een plaats geven in de gemeente door in te zetten op speelpleinen en speelweefsel en door plaatsen te voorzien waar jongeren kunnen en mogen rondhangen. Daarnaast willen we inzetten op al het creatief talent door ruimte te bieden aan jeugdcultuur en experiment.  
 
 

# einvesteren in onze jeugd is kansen geven aan al onze kinderen

13.1    Jeugdraad  2.0 


De jeugddienst is de ideale regisseur van het lokaal participatiebeleid. Via eigentijdse methodieken peilt zij naar wat er leeft en zet ze trajecten op om de jeugd te betrekken bij elk domein van het lokaal beleid. De jeugdraad is één van die middelen om de oren te rade te leggen bij de jeugd. Om de jeugdraad dynamischer en efficiënter te maken, willen wij ze openstellen voor de gehele Beerselse jeugd. Niet enkel afgevaardigden van de jeugdverenigingen, maar ook jongeren tussen 12 en 17 jaar oud worden uitgenodigd. In samenwerking met de middelbare scholen, sport- en cultuurverenigingen en online communicatiemiddelen (Facebook-pagina, online enquêtes, Instagram) willen we jongeren aanspreken en hen motiveren om naar de jeugdraad te komen. Op die manier kunnen ook zij hun vernieuwende ideeën, opmerkingen, visies en dromen op de tafel leggen. De jeugdraad kan zo een invloedrijk middel worden in het globaal beleid van onze gemeente. 


Het jeugdbeleid beperkt zich niet tot haar eigen beleidsdomein maar spreekt zich ook uit over voorstellen voor herinrichting van de publieke ruimte, het mobiliteitsbeleid in het bijzonder de fietsinfrastructuur, natuur,…


13.2    Jeugdwerk ondersteunen 


Onze gemeente heeft een sterk uitgebouwd verenigingsleven waarin jonge mensen zich vrijwillig inzetten voor andere kinderen en jongeren. Wij blijven inzetten op de ondersteuning hiervan. 


13.2.1    Jeugdverenigingen


Om de reguliere werking van jeugdverenigingen te blijven voorzien, zijn voldoende basissubsidies nodig. Daarnaast vinden we het belangrijk om jongeren de kans te geven vormingen te volgen om de knowhow binnen de verenigingen te versterken en de kwaliteit te doen toenemen. 


Ondanks de stevige inhaalbeweging inzake de infrastructuur van jeugdbewegingen (vernieuwing Chiro lokalen Dworp) is het huiswerk van de gemeente hier nog niet af. Iedere jeugdbeweging heeft recht op een kwalitatief onderkomen. Met een aangepast en flexibel subsidiereglement willen we inspelen op de noden van elke jeugdbeweging. Via de jeugdraad kan iedere vereniging zijn wensen, opmerkingen en ideeën op tafel leggen en mee beslissen in het beleid met betrekking tot hun lokalen en infrastructuur. Daarbij willen we er ook voor zorgen dat deze accommodatie zoveel mogelijk inzet op gedeeld gebruik: scholen, speelpleinwerking…


13.2.2    Activiteiten voor alle Beerselse jongeren


Wij willen inzetten op laagdrempelige activiteiten en ook op een aanbod op maat van kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede. Activiteiten waar kinderen komen en gaan wanneer ze willen en niet vooraf moeten inschrijven. Eén van de ideeën om activiteiten laagdrempelig te maken, is het integreren van de kinderen uit het asielcentrum. Ook zij hebben het recht op spel en plezier. Dit kan in samenwerking met de Beerselse jeugdverenigingen, sportclubs, dansscholen, muziekscholen,… Hierbij kunnen de cultuur- en jeugdverenigingen activiteiten organiseren die binnen het domein van het centrum plaatsvinden. Zo kunnen de kinderen, maar ook de ouders in het centrum kennismaken met de werking van de verschillende verenigingen. 


13.3    Jeugdcultuur 


Veel jongeren in onze gemeente zijn creatief bezig en verdienen daarin ook begeleiding en ondersteuning. Door jeugdcultuur te stimuleren en ondersteunen geven we jongeren een eigen plek. 


13.3.1    Uitgaan in Beersel


Jaarlijks organiseren de Beerselse jeugdverenigingen eetfestijnen, fuiven, café-avonden en andere gezellige evenementen waar jong en oud naartoe komen. Dit in de DOC, de gemeentezalen of parochiezalen. Voor deze verenigingen worden de zalen aan verminderde prijzen verhuurd. Ook voor particuliere jeugdevenementen zouden onze gemeentelijke zalen betaalbaar moeten zijn. Denk maar aan verjaardagsfeesten, afscheidsfeesten, benefietfeesten,… Op die manier creëren we de mogelijkheid om van Beersel een bruisende jeugdgemeente te maken, waar iedere jongere de kans krijgt om sociale, ontspannende en educatieve evenementen te organiseren. 
Jonge mensen moeten bij de organisatie van zulke eenmalige evenementen de nodige (financiële) ondersteuning kunnen blijven krijgen via een eenvoudige subsidieaanvraag. Daarnaast moeten de budgetten voldoende hoog zijn en moet er gezorgd worden voor ondersteuning bij het indienen van subsidiedossiers.


Met het fuifbeleid zijn wij een weg ingeslagen die we verder willen bewandelen. Wij willen flexibel blijven inspelen op wat er leeft. Fuiven en éénmalige evenementen op bijzondere locaties is een uitdaging. Een van de zaken die leeft onder de Beerselse jeugd, is de vraag naar een plek waar jongeren op doordeweekse avonden, maar ook in het weekend naartoe kunnen om samen iets te drinken, te kletsen of een film te kijken. Een jeugdhuis zou hier een ideale plek voor zijn. In Lot is er Jeugdhuis ’t Vraagteken, maar in onze andere deelgemeentes ontbreekt dit. Wij willen daarom, in samenwerking met de jeugdverenigingen en andere gemotiveerde jeugd, zoeken naar een locatie voor een nieuw jeugdhuis en in de opstart een trekkende rol spelen. 


13.3.2    Creativiteit en initiatief steunen


Wij willen meer ruimte voor experiment creëren. Het inrichten van een FABLAB, een gemeenschappelijk atelier waar kunstenaars, ondernemers, IT’ers, ontwerpers en andere creatieve geesten elkaar kunnen ontmoeten en waar innovatie en inspiratie elkaar treffen, is daar een mooi voorbeeld van. Een 3D-printer, ontmoetingsruimtes, degelijke infrastructuur tegen een lage prijs én op een aantrekkelijke locatie kunnen daar ter beschikking worden gesteld. Co-working plaatsen zouden in dit project ook een plaats krijgen. Gezellige ruimtes met voldoende en ruime zitplaatsen, stopcontacten, licht, WIFI en eventueel een koelkast en microgolfoven. Hier kunnen studenten rustig studeren, maar kunnen jonge ondernemers ook een plaats vinden om hun ideeën en initiatieven uit te werken. Mensen die van thuis uit werken en nood hebben aan een nieuwe omgeving, kunnen hier eveneens aan de tafels aanschuiven. 


13.4        Ruimte voor de jeugd


Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder opgesloten te worden in (speel)reservaten. De voorbije jaren werden tal van speelplekken (her)ingericht. Hier willen we de komende jaren mee verdergaan, zeker in de deelgemeenten. Een initiatief als de speelweefselkaart, een plan met alle voorzieningen, geeft een duidelijk overzicht van alle publieke speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en de veilige wegen er naartoe. Dit moet dan ook worden verder gezet.


Een steeds terugkerende vraag bij inspraakmomenten bij jongeren is die naar goed ingerichte en veilige plaatsen waar jongeren kunnen ‘rondhangen’ en elkaar ontmoeten. Bij de herinrichting van de publieke ruimte of gebouwen willen wij hier rekening mee houden, uiteraard met respect voor de buurt en de bewoners.