"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

5    Klimaat en energie


Beersel is sinds 2014 lid van het Burgemeestersconvenant (een klimaatverbintenis van lokale besturen in Europa). Samen streven we naar 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Zo verminderen we de uitstoot  en remmen we de klimaatverandering af. 


Klimaatbeleid bestrijden laat zich niet vatten in één hoofdstuk, en daarom vind je onze klimaatacties terug in alle delen van ons programma. We voorzien alvast voldoende financiële middelen. Zowel voor eigen investeringen en kosten maar ook voor de ondersteuning van burgers, verenigingen en bedrijven. 
Gelukkig is de aanpak van de klimaatuitdaging niet enkel een noodzaak. Zebiedt tegelijk grote opportuniteiten. Inzetten op een klimaat-neutrale gemeente biedt economische perspectieven maar lijdt ook tot een meer leefbare gemeente. Meer duurzaamheid, levenskwaliteit en betaalbaarheid gaan immers hand in hand. 
Onze Groen schepen zette tijdens de vorige legislatuur de bakens uit met het project ‘ Beersel wekt op’. Wij zetten hier verder op in en gaan op zoek naar nieuwe allianties. 

# Beersel wekt op

5.1 Een ambitieus klimaatplan  

Het huidig klimaatplan van de gemeente beschrijft de acties tot 2020. In de volgende bestuursperiode willen we een nieuw klimaatplan uitwerken om te komen tot een reductie van 40% in CO2-uitstoot tegen 2030 een klimaat - neutrale gemeente te realiseren tegen 2040. Wij  willen burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen betrekken bij de opmaak en de uitvoering van dit plan en zetten verder in op  het project ‘ Beersel wekt op’. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn in deze onze leidraad.

Klimaatproblemen aanpakken in de gemeente reikt veel verder dan de bevoegdheid van de schepen voor Energie en Milieu. Wij willen de neuzen van alle geledingen van het bestuur en de gemeentelijke diensten in dezelfde richting zetten: milieu, ruimtelijke ordening, Noord-Zuid, patrimonium, energie, ... 


5.1.1    Draagvlak realiseren voor het klimaatplan


We betrekken iedereen bij ons klimaatplan. Participatie leidt tot mede-eigenaarschap en zo verbreden we het draagvlak voor moeilijke maar noodzakelijke maatregelen. We gaan verder op de ingeslagen weg en ondersteunen de zonnesalons, de initiatieven rond autodelen, repaircafé,… We stimuleren groepsaankopen voor duurzame investeringen: elektrische fietsen, zonnepanelen, warmtepompen, ….. 
We zetten verder in op sensibilisering. We moedigen onze inwoners, zowel jong als oud, op een positieve manier aan om  minder de auto te gebruiken, de vleesconsumptie  te verminderen, lokale producten te gebruiken, te investeren in zonnepanelen, te kiezen voor lokale windenergie of zich aan te sluiten bij een burgercoöperatie… We overleggen met de vele bedrijven op ons grondgebied om een win-win coalitie te vormen en de transitie in Beersel te ondersteunen: warmtenetten, vervoersplannen, …


5.2    Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid 


Energie vormt zonder twijfel de grootste uitdaging om de strijd tegen de opwarming van de aarde te winnen. We grijpen in door het verbruik in Beersel  te verlagen en door onze energieproductie en -distributie te vergroenen. De energie die we toch verbruiken moet op termijn 100% duurzaam worden.  Beersel heeft al heel wat stappen gezet richting klimaatneutraliteit. Het onderzoek naar een aardgasloos Beersel schept een kader om onze gemeente op termijn te transformeren tot een fossielarme gemeente. 


5.2.1    Elke woning energiezuinig


Wij promoten energiezuinige ingrepen aan woningen en doen zelf ook de nodige inspanningen om gemeente- en OCMW-gebouwen energiezuinig te maken. 


Veel huizen in Beersel zijn verouderd en hebben een stevige opknapbeurt nodig. Met de Kyoto-(nu klimaat-) mobiel in de wijk, de zonnesalons, de infoavonden over groepsaankopen en gratis duurzaam bouwadvies sporen we de Beerselaars aan hun huizen energiezuiniger te maken. De verplichting om ALLE daken tegen 2020 te isoleren is een financiële uitdaging voor veel mensen maar zal op termijn veel mensen helpen. Energie die niet verbruikt wordt is de beste energie en kost niks.


5.2.2    Eigen patrimonium verduurzamen


Onze schepen heeft tijdens de huidige legislatuur binnen haar bevoegdheid patrimonium/energie reeds drastische maatregelen genomen om het sterk verouderde patrimonium de verduurzamen. Beersel vervult nu een voorbeeldfunctie in Vlaanderen maar er moeten nog enkele gebouwen aangepakt: de verenigingslokalen van de Kloosterstraat, de kantine van de voetbal in Huizingen, de Chalet in Lot,… Voor alle scholen werden AGION dossiers ingediend. Ze staan nu op de Vlaamse wachtlijst voor een subsidie van 80% om de schoolgebouwen volledig te renoveren of aan te passen aan de hedendaagse noden.


5.2.3    Woningen van de sociale huisvestigingsmaatschappijen.


We hebben de voorbije jaren gemerkt dat de gebouwen van Woonpunt Zennevallei aan grondige renovatie toe zijn. De grootste uitdaging ligt bij de verouderde sociale woningen. Wij stimuleren de  sociale huisvestingsmaatschappij om al hun gebouwen energiezuinig te maken. Tegen 2020 kan trouwens geen huis meer verkocht of verhuurd worden zonder dat er dakisolatie is. 


We zetten ook specifieke trajecten op om sociaal kwetsbare groepen te bereiken. Hier moet alle hulp geboden worden omdat een energiezuinige woning kwetsbare gezinnen uit de energiearmoede houdt. 


Iedereen heeft recht op betaalbare DUURZAME energie. Met het project Zonneceldonoren hebben we daar al een eerste crowdfunding voor opgezet en werd een eerste dak van een sociale huurwoning bezet met zonnepanelen.


5.2.4    Energiecoaches


We sturen energiecoaches op pad om particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen te informeren en te ondersteunen om energiezuiniger te worden. De Klimaatmobiel  en andere lopende projecten worden verder ondersteund en gepromoot.


5.2.5    Straatverlichtingsplan 


De lichtpollutie in België is bijzonder groot. Wij investeerden reeds in het stap voor stap energiezuinig maken van de openbare verlichting door geleidelijk aan alle armaturen te vervangen door LED en de stralingsbreedte smaller te maken zodat er minder strooilicht vrij komt dat de atmosfeer bezoedelt. 


Het straatverlichtingsplan dat voor Beersel werd opgesteld geeft weer waar er gedimd of gedoofd zou kunnen worden. Dit plan moet nu stap voor stap uitgerold worden. De komende periode moeten we in de wijken naar participatief overleg gaan zodat we op maat kunnen dimmen en doven. In samenspraak met elke wijk zullen testperiodes opgezet worden. Een bevraging per wijk zal de uiteindelijke verlichtingsmodaliteiten vastleggen. Op die manier kan gigantisch veel energie worden bespaard, fauna en flora herleven en vervelend en overtollig strooilicht vermeden worden. 


Er wordt eveneens geïnvesteerd in slimme verlichting die standaard sterk gedimd is maar oplicht wanneer bijvoorbeeld fietsers voorbij komen. Deze verlichting kan digitaal aangestuurd worden wanneer bij een evenement, een ongeval of een brand tijdelijk meer licht nodig is. 


We nemen jaarlijks deel aan de nacht van de duisternis met specifieke acties om de bevolking te sensibiliseren. We betrekken de vleermuizenwerkgroep van deze streek bij de activiteiten en plannen van doven en dimmen in onze gemeente. De Meigemheide wordt het eerste stilte- en donkergebied in onze gemeente.


5.2.6    Beersel wekt op: wind, zon en biomassa is van iedereen


Met praktische en financiële steun en samen-aankooptrajecten moedigen we investeringen in (kleinschalige) energieopwekking zoals zonne-installaties verder aan.  Wij zetten de organisatie van zonnesalons verder om burgers te informeren en te motiveren. 
Wij streven naar een 100% dekking van alle sociale woningen met zonnepanelen. Via crowfunding gaan we verder op zoek naar zonneceldonoren om deze doelstelling te realiseren.


We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld door op eigen gebouwen ook zelf zonnepanelen of andere kleinschalige productie te installeren. 


We zetten verder in op het project ‘Zon zoekt dak’ waarbij je via een lokale burgercoöperatie kan investeren in zonne-energie op de daken van bedrijven of instellingen die hun dak ter beschikking stellen in ruil voor goedkope zonnestroom. De winst die door de energiebesparing gerealiseerd wordt,  vloeit terug naar de burgercoöperatie. Een win-win situatie, voor én door burgers.


Wij zijn  uiteraard voor windenergie maar vragen wel dat de lusten en lasten eerlijk gespreid worden over alle gemeentes in Vlaanderen. Wij zijn  van oordeel dat de gemeente Beersel en haar inwoners hun verantwoordelijkheid de vorige jaren voluit genomen hebben. In plaats van de kop in het zand te steken heeft het gemeentebestuur onder impuls van Groen proactief een windplan opgesteld om na te gaan waar er conform de wetgeving windmolens ingeplant konden worden. Onze inwoners werden geïnformeerd en de laatste jaren werden meerdere molens optimaal ingeplant conform dit plan. Wij  verzetten ons dan ook tegen de inplanting van twee bijkomende windmolens op de terreinen van Amacro op de grens van Lot en Huizingen. De bijkomende molens, waarvoor nu een aanvraag werd ingediend door Electrabel, voldoen niet aan dezelfde criteria. Ze komen veel te dicht bij de dorpskern van Lot te staan en zullen zorgen voor een overschrijding van de milieunormen. Ingeval de bijkomende molens er komen zullen de turbines die er nu al staan op regelmatige basis stilgelegd moeten worden om de normen van geluidshinder en slagschaduw niet te overschrijden. Om het eenvoudig uit te drukken “ze zullen kwasi in elkaars wieken draaien en mekaar verhinderen om maximaal rendement te halen”. Dat kan niet de bedoeling zijn. 


Biomassa, afkomstig uit GFT-ophaling, landbouwoverschotten en landschapsonderhoud, kan vergist worden voor energieopwekking en later worden omgevormd tot hoogwaardig compost. De onderzoeken naar alle alternatieve mogelijkheden in Beersel zijn onder impuls van onze schepen van energie volop lopende.


5.2.7    Nieuwe wijken gasvrij


Beersel nam in Vlaams Brabant het voortouw op om de nodige analyses te maken op weg naar en fossiel arme gemeente. 
Warmtenetten zijn één deel van een strategische lange termijnvisie naar een aardgasloze gemeente. De weg naar een sterk warmtenet begint bij een lokaal warmteplan. Hierin staat welke mogelijkheden er zijn in welke wijken, verkavelingen,… . Op basis van deze analyse kunnen we aan de slag om lokale regelgeving aan te passen en samenwerkingen op te zetten. 


Op initiatief van onze Groene schepen, werken we nu reeds in samenspraak met Vlaams Brabant aan een bovenlokaal plan rond warmtenetten om restwarmte van bedrijventerreinen, waterzuivering, of het kanaal via leidingen tot in de huiskamers brengen. De eerste realisaties moeten er binnen de komende 10 jaar zeker liggen. De bedrijven rond Laekebeek worden nu reeds volop bij het onderzoek betrokken. Zo is de kans zeer reëel dat bijvoorbeeld Aquafin een bijdrage kan leveren via riothermie.

In de komende beleidsperiode willen wij ook de haalbaarheid voor de realisatie van nieuwe warmtenetten die gebruik maken van groene warmte opgewekt uit 100% hernieuwbare energie (zonnecollectoren, groene stroom, biogas, biomassa, geothermie,…) onderzoeken.


5.2.8    Klimaat neutrale gemeente


Wij gaat samen met Vlaams Brabant voor een klimaat neutrale gemeente. We ondertekenen ook de volgende versie van het Burgemeester convenant en schakelen een versnelling hoger om de doelstellingen klimaatneutraal Vlaams Brabant 2040 te halen. Beersel heeft een sterk klimaatactieplan uitgewerkt en doelstellingen voorop gesteld. De voorbije jaren is er heel hard gewerkt aan het energiezuinig maken van het eigen patrimonium. 


In de realiteit zorgen de huishoudens én het gemotoriseerd verkeer voor de grootste CO2 uitstoot, ook in Beersel. Beersel heeft heel wat sensibiliserende acties opgezet om huishoudens aan te zetten om daken te isoleren, zonnepanelen en hoogredementsglas te plaatsen en gaat verder op de ingeslagen weg.


Het uitdoven van de vervuilende mazoutketels is een volgende (moeilijke) stap. Hier  volgen we de initiatieven van de Vlaamse Minister voor energie. Op plaatsen waar geen gas voorhanden is leggen we geen nieuwe leidingen meer aan. We stimuleren onze inwoners om over te schakelen op een warmtepomp én zonnepanelen. We oefenen druk uit op onze intercommunales om de fondsen  die investeren in de fossiele industrie terug te trekken en leggen een ethische code vast die een kader schept voor fossiel vrije investeringen. 


Wij ondersteunen coöperatieve energiebedrijven. Ecopower heeft twee windmolens in Beersel en Pajopower investeert ism de gemeente in zonnedaken. Beide coöperatieven bieden de burgers lokale duurzame stroom in eigen beheer. Zo stromen de winsten niet langer naar de anomieme (buitenlandse) aandeelhouders van multinationals.