"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

2.1    Een ambitieus mobiliteits- en fietsbeleidsplan


In de volgende beleidsperiode willen wij het mobiliteitsplan actualiseren in een vernieuwend participatief traject: een mobiliteitsbeleid dat past in een klimaat - neutrale gemeente. We bekijken hoe we het sluipverkeer kunnen terugdringen, het vrachtverkeer uit de kernen kunnen weren, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer centraal kunnen stellen. Daarvoor nemen we vooruitstrevende beslissingen van straten knippen, aanleggen van fietsstraten, voldoende groepsparkeren en andere doordringende maatregelen. Daarnaast willen we een haalbaar maar ambitieus fietsbeleidsplan opmaken met een unieke cocktail van maatregelen om meer mensen op de fiets te krijgen en de auto vaker thuis te laten.


2.2    Coördinatie mobiliteit,  openbare werken en energie


Openbare werken en mobiliteit zijn bevoegdheden die nauw verweven zijn. Tijdens de nieuwe legislatuur organiseren de schepenen met de bevoegdheid mobiliteit én de schepen met de bevoegdheid openbare werken een gestructureerd overleg en rapporteren hierover aan het college. Daar waar nodig zal ook de schepen van energie volwaardig bij dit overleg betrokken worden. Enkel op die manier kan er op een gestructureerde én geïntegreerde manier vooruitgang worden geboekt. Beersel moet in zijn globaliteit behandeld worden. Postzegelpolitiek is niet efficiënt en niet meer van deze tijd. 

2.3    Zone 30: meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom


Een straat is niet alleen een verkeersgebied, maar ook een verblijfsgebied. Zone 30 is het middel bij uitstek om het plaatselijke leven weer voorrang te geven op het doorgaand verkeer en de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Door de snelheid te verminderen 30 km/u daalt ook het lawaai aanzienlijk.

 

2.4    Autoloze zondag


Beersel doet voortaan mee met de Autoloze zondag. Wij voorzien een autoloos parcours dat de kernen met elkaar verbindt en een veilige fietstocht naar Brussel toelaat.


2.5    Kwaliteitsvolle fiets- en voetgangersinfrastructuur


Voor korte afstanden (<2km) wordt nog te vaak naar de auto gegrepen. Wij wensen de komende beleidsperiode dan ook volop in te zetten op kwalitatieve fiets – en voetgangersinfrastructuur zodat meer mensen op de fiets springen en elk kind veilig naar school kan met de fiets of te voet. Comfortabele vrij liggende fietspaden tussen de deelgemeenten.


De volgende beleidsperiode willen wij inzetten op comfortabele vrij liggende fietspaden tussen alle deelgemeenten. Globaal realiseren we in de volgende beleidsperiode 40 km nieuwe of vernieuwde fietspaden langs onze gemeentewegen die voldoen aan de nieuwste normen  met prioriteit  op  de Sanatoriumlaan, De Dekt, de Gentsberg en de Beerselsestraat. We pleiten op gewestelijk niveau voor de noodzakelijke maatregelen op de gewestwegen (Alsembergsteenweg).


2.5.1    Fietsverbinding langs de Molenbeek 


Naast de inrichting van fietspaden langs de straten en de steenwegen zetten we de komende jaren verder in op de missing links van de fietsverbinding langs de Molenbeek, als alternatief van de Alsembergsesteenweg en dit in het kader van het strategisch project Land van Teirlinck – inrichtingsproject Molenbeekvallei. De plannen zijn klaar, de route van meer dan vijf kilometer lang, zal Lot en Sint-Genesius-Rode, via Huizingen en Alsemberg met elkaar verbinden langs de oevers van de Molenbeek. Voor kinderen die in het centrum van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg naar school gaan, zal het zo veel aangenamer en veiliger fietsen worden. Het wordt geen fietssnelweg, maar een mooie baan die ook recreatief gebruikt kan worden. Het project van de Alsembergse Beemd is een belangrijk onderdeel in de realisatie.


2.5.2    Snelle fietsverbindingen met de hoofdstad langs het kanaal en spoorlijn L26


Fietssnelwegen zorgen voor een goed alternatief voor langere afstanden bijvoorbeeld voor het woon- werk verkeer naar Brussel. Wij  pleiten voor een snelle realisatie van de fietssnelweg langs de spoorlijn L26 (Beersel – oostkant Brussel). De studie voor deze fietsweg dateert intussen van 2013. 


De optimalisering van de aanlooproutes naar de fietsroute langs het kanaal vanuit de verschillende deelgemeenten is prioritair en de herinrichting van de Zennebeemden is hierbij een cruciaal punt. Dit moet gekaderd worden  in het strategisch project Zennevallei maar ook de inrichting van de Beerselsestraat met vrij liggende fietspaden is hierin cruciaal.


2.5.3    Half-verharde trage wegen zodat deze ook gebruikt kunnen worden door de fietsers


De half-verharde verbinding langs de Kapittelbeek, die centrum Dworp verbindt met het Hallerbos, is een verademing voor de wandelaar maar ook voor de fietsers. Door bestaande trage wegen water-doorlaatbaar te verharden willen wij ons netwerk van trage wegen in de komende periode ook op andere plaatsen in de gemeente nog beter inzetten voor het fietsverkeer én zo goedkoop maar snelle, veilige en aangename fietsverbindingen  realiseren. 


2.5.4    Fietsstraten in elke dorpskern


Wij zorgen ervoor dat elke school en elke dorpskern op zijn minst bereikbaar is via één fietsstraat waar de zwakke weggebruiker absolute voorrang krijgt op gemotoriseerd verkeer, zodat meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen.  


In het centrum van Alsemberg willen we  de Vanderveldelaan omvormen tot een fietsstraat. In Beersel gaat het om de Hoogstraat tussen de Laarheidestraat en de Grote Baan. In Lot om de Beerselsestraat. In Dworp om de Kerkstraat tussen de Alsembergsesteenweg en de Vroenenbosstraat en in Huizingen, de Vaucampslaan.


2.5.5    Zichtbare fiets- en oversteekplaatsen


Wij willen alle gevaarlijke oversteekplaatsen in de verschillende deelgemeenten inventariseren en veilig herinrichten met prioriteit voor de schoolroutes. 


2.5.6    100 fietsbeugels


Goeie fietsinfrastructuur is één zaak maar de fiets veilig bij de bakker of de beenhouwer achterlaten is een andere. Wij zetten in op veilige, kwaliteitsvolle fietsenstallingen op openbare plaatsen, stations, scholen en bij evenementen. We gaan in overleg met onze scholen én studenten na hoe we de fietsen van fietsende schoolgangers en hun ouders veilig kunnen stallen. 


En wij willen nog een stap verder gaan: in samenspraak met de lokale handelaars willen wij 100 comfortabele fietsbeugels installeren zodat elke fiets veilig gestald kan worden, zelf voor 5 minuten. Deze initiatieven worden gekoppeld aan de sensibiliseringscampagne en een beloningssysteem. 


2.5.7    Campagnes om meer mensen op de fiets te krijgen


Wij willen Beerselaars overtuigen om de fiets te nemen voor korte – of lange verplaatsingen en alle leerlingen in de scholen sensibiliseren om meer met de fiets of te voet naar school te komen onder meer via een beloningssysteem. We volgen beproefde voorbeelden zoals dat van dé fietsgemeente van Vlaanderen Bonheiden en voeren een aantrekkelijk beloningssysteem in om meer kinderen én ouders op de fiets te krijgen via een innovatief fietsregistratiesysteem.


Gezien  ons reliëf parten speelt, blijven wij mensen warm maken om te investeren in elektrische fietsen via sensibilisering en groepsaankopen.


Wij voorzien fietscoaches om zowel jongeren als ouderen de nodige vaardigheden aan te leren om zich te verplaatsen in het verkeer al dan niet met een elektrische fiets. Op onze scholen initiëren we een pilootproject om schoolgaande jeugd gedurende 1 maand te begeleiden op hun traject naar school. Om te garanderen dat ze nadien zelfstandig naar school kunnen fietsen  sluiten we zo’n traject af met een waarheidsgetrouwe fietsproef door de gemeente, in samenwerkingen met politie en buurtwacht. De deelnemende kinderen ontvangen een fietsbrevet.


Wij ondersteunen het repaircafé en communiceren breed over het aanbod van een gratis fietsonderhoud tijdens de repaircafés. 
Wij stimuleren bedrijven om het woon-werkverkeer van hun werknemers te organiseren met  de fiets. 


2.5.8    Deelfietsen, uitleen- en ruilsysteem


Wij zetten in op een systeem van deelfietsen aan de openbaar vervoerknooppunten en stimuleren ook  bedrijven om hier op in te zetten. 
Een uitleen – en ruilsysteem wordt opgezet op maat voor kinderen (+/- elke 2 jaar moet de fietsen vervangen worden) en gezinnen (bakfietsen). We werken ook samen met de toeristische sector om fietsen te verhuren.


2.6    Openbaar vervoer aantrekkelijker maken


2.6.1    Stations en bushaltes met comfortabele wachtinfrastructuur


Wij  voeren een actief beleid om stations en bushaltes, samen met De Lijn  en de NMBS te moderniseren zodat het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker wordt.  Elk station en de bushaltes worden uitgerust met veilige overdekte fietsenstallingen. We kiezen voor een vertrouwenswekkend systeem dat diefstal uitsluit.  Veel van de bushokjes en de treinperrons in Beersel zijn immers aan vernieuwing toe en ontmoedigen onze inwoners tot het nemen van bus of trein. 


2.6.2    Betere busverbindingen


Wij gaan in dialoog met De Lijn voor  de uitbouw van nieuwe busverbindingen,  die de verschillende dorpskernen efficiënter en vlotter met elkaar verbinden, zowel op weekdagen als in het weekend. Een vlotte ( en vooral) snelle verbinding vanuit de verschillende deelgemeente naar de middelbare school, bib, cultuurcentrum in Alsemberg staat hierbij centraal.


2.6.3    Voordelige tarieven


Wij streven voor voordelige tarieven voor specifieke doelgroepen via een derdebetalersysteem voor onze inwoners die het moeilijk hebben (OCMW-gebruikers en leefloners). 


2.7    Verkeersveiligheid 


2.7.1    Sluipverkeer verbannen


Sluipverkeer wordt aangepakt in de woonwijken en op landelijke wegen.  Wij passen de lokale infrastructuur aan (éénrichting, zone 30, drempels)  zodat we doorgaand verkeer niet langer verleiden om door onze woonwijken te rijden. Gestructureerd overleg met de buurgemeenten en regelmatige controles door politie zijn hierbij onontbeerlijk. 


2.7.2    Doorgaand vrachtverkeer wordt verbannen uit alle woonkernen - Lot


Met het Strategisch Project Zennevallei werken wij verder aan de plannen én oplossingen  om het vrachtverkeer langs de dorpskern van Lot te vermijden. Een knip voor vrachtwagens ter hoogte van de stationsomgeving maakt van het centrum van Lot een nieuwe rustigere omgeving waar plaats is voor de trage weggebruiker.  De toegang tot de dorpskern wordt beperkt voor doorgaand verkeer. 


2.7.3    Streng optreden tegen verkeersinbreuken 


Ouders zijn bang om hun kinderen nog per fiets of te voet de baan op te sturen. Niet alleen de infrastructuur schiet te kort  maar vooral overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag liggen aan de basis van dit onveiligheidsgevoel. Wij willen  deze trend breken.
Wij vragen onze politiediensten  nog strenger op te treden tegen snelheidsovertredingen en volgen dit beleid op. Foutparkeren op fiets- en voetpaden moet systematisch bestraft worden. De nieuwe gemeenschapswachten spelen hierin een belangrijke rol. Voor de voetgangers/fietsers voorzien wij ludieke kaartjes die onder de ruitenwisser van foutparkeerders geschoven kunnen worden.


2.8    Parkeren


De keuze voor een hoge parkeernorm voor auto’s (met als argument dat zo auto’s van de weg worden gehaald) bestendigt enkel de positie van de auto. Wij pleiten bij nieuwe projecten voor lagere parkeernormen, goeie fietsstallingen en voor een aanbod van deelauto’s en deelfietsen. Bij de herinrichting van straten gaan we op zoek naar oplossingen voor clusterparkeren om het parkeren in de straten te verminderen. Cfr. Freiburg.


Wij ondersteunen de dialoog tussen buurtbewoners en ondernemers om samen de parkeerruimte efficiënter te gebruiken en zo de parkeerdruk te verminderen. Onder andere via initiatieven als Share My Park kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.


2.9    Deelauto’s


De schepen heeft het initiatief om een elektrische auto te delen met je buren geïntroduceerd in Beersel. Wij willen de verschillende mogelijke vormen van ‘autodelen’  verder ondersteunen en stimuleren door de initiatieven kenbaar te maken en voordelen te geven, zoals vb. standplaatsen. Autodeelstandplaatsen worden zo volwaardige mobiliteitsknooppunten, die het inwoners en bezoekers gemakkelijker maken om verschillende vervoerswijzen te combineren. 


2.9.1    Pick Up Community (PUC)


Wij onderzoeken of Beersel een Pick Up Community (PUC) kan worden. PUC’s maken gebruik van digitale platformen waarbij inwoners die tijdens hun rit langs één van de verkeersknooppunten rijden, hun rit (met eigen of gedeelde wagen) kunnen delen.  
 

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

2    Mobiliteit 


We hebben nood aan ingrijpende infrastructurele maatregelen en gedurfde keuzes om onze mobiliteitsknoop te ontwarren. Verkeersveiligheid en doorstroming zijn voor ons een topprioriteit. Leefkwaliteit, veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers en schone lucht staan voor ons op de eerste plaats. 


Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Daarom werken we aan een geïntegreerde lange termijn visie op ruimtelijke ordening, mobiliteit én energiebeleid. Deze drie beleidsdomeinen moeten immers hand in hand gaan en écht gangmaker  worden. Het huidige beleid is te versnipperd en werkt met te weinig visie aan de toekomst. Het STOP-principe is daarbij het uitgangspunt: 1 stappen,  2 trappen , 3 openbaar en ten slotte privé vervoer.


Wij hebben al getoond dat het anders kan: Land van Teirlinck en strategisch project Zennevallei bewijzen  dat geïntegreerde visie en samenwerking met alle stakeholders het verschil maken. 


Ook het terugdringen van luchtverontreiniging is een prioriteit. Verontrustende berichten over de gezondheidsrisico’s van fijn stof en vernieuwde aandacht door burgerinitiatieven als Curieuzeneuzen sterken ons in die ambitie. Daarom willen wij op basis van luchtkwaliteitsmetingen concrete maatregelen treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren door de circulatie en de profielen van straten aan te passen en meer bomen en geveltuinen aan te planten op de meest kritieke punten. 

# Beersel, de meest fietsvriendelijke gemeente van Vlaanderen