"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

6    Natuur 


Groen doet er alles aan om de natuur in Beersel te beschermen en te promoten. Groen in de buurt maakt ons immers met zijn allen gezonder, creatiever en gelukkiger.  Het is bovendien de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De verschillende initiatieven van de afgelopen jaren worden verdergezet en nieuwe initiatieven willen we alle kansen geven.
Natuur verbindt ook mensen. Politici, Burgers, verenigingen en politici zijn allemaal partners om nog een sterker en ambitieuzer lokaal milieu- en natuurbeleid op poten te zetten, ook in onze dorpskernen. Daarom zoeken wij bewust de verdere constructieve samenwerking op met onze burgers en de natuur- en milieuverenigingen. 

# natuur in iedersbereik om samen te genieten


6.1    Bomen planten


Beersel telt ongeveer 8000 gezinnen. Wij engageren ons om tijdens de volgende legislatuur voor elk gezin één bijkomende boom te planten zodat wij onze kinderen en kleinkinderen het voorrecht geven hun leven uit te bouwen in een nog groenere en mooiere gemeente. De bomen worden voorzien in de verschillende ruimtelijke herinrichtingsprojecten, via verkoopacties van fruit- en andere inheemse bomen, welkomstgeschenk voor nieuwgeborenen,.. 


Wist u dat 1 boom het koeleffect heeft van 10 airco’s! Daarom zetten wij onze pleinen en straten vol bomen. We planten bomen die diep wortelen om zo weinig mogelijk schade aan de bestrating en leidingen te berokken en kiezen voor onderhoudsvriendelijke soorten met een bladval die voor de minste hinder in de straten zorgt. We gebruiken wortelkorven om de ondergrond te beschermen maar de boom alle ruimte te geven om sterk te wortelen.  


6.2    Markante bomen inventariseren


Wij inventariseren onze meest waardevolle en markante bomen en garanderen hun behoud. We zetten snoei- en  plukvrijwilligers in om onze (verwaarloosde) fruitbomen en boomgaarden te verzorgen (bv. Boomgaard van de Weikes in Dworp). We geven extra steun aan de Bomenwerkgroep zodat zij hun werk kunnen finaliseren en wij monumentbomen beter kunnen beschermen.


6.3    Volwaardige en openbare (speel)bossen en natuur in elke deelgemeente


Elke deelgemeente verdient zijn eigen groene long. Groen wil daarom de ingeslagen weg verder zetten en  kijken waar we nog meer groen kunnen aanleggen of uitbreiden. Waar er nu al veel groen is, proberen we de natuurwaarde ervan nog op te krikken. Geïsoleerde bossen of natuurgebieden verbinden we opnieuw met elkaar. Ook verwilderde natuur en natturlijke landschapelementen zijn belangrijke stapstenen om de biodiversiteit in de rand van Brussel te versterken.


6.3.1    Speelbossen 


In het kader van de strategische projecten Land van Teirlinck en  Zennevallei werken we verder  aan de realisatie van avontuurlijke speelbossen en speelplekken in de natuur. 


6.3.2    Een ecoduct in de Zennevallei


We gaan actief op zoek naar partners bij het gewest en de EU voor de aanleg van een natuurlijke verbinding over de E19 via een ecoduct. We volgen het project Ruisbroek Droomt! en andere projecten die onze grenzen overschrijden op en plegen intensief overleg met onze buurgemeenten die deze projecten eveneens genegen zijn. 


6.3.3    Aankoop en bescherming van waardevolle natuurgebieden


In overleg en samenwerking met Natuurpunt proberen wij de mooiste en meest waardevolle stukken natuur in Beersel te beschermen en te bestendigen voor de komende generaties. Onze grondenbank en de projecten zoals het Land van Teirlinck én het Strategisch Project Zennevallei zijn hierbij de meest aangewezen instrumenten.

6.3.4    Holle wegen


Dank zij subsidies hebben we de meest kwetsbare holle wegen in samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei én Pro Natura grondig kunnen aanpakken. Dit  waardevolle natuurerfgoed wordt nu door de gemeente kwaliteitsvol en éénvorming onderhouden. Op die manier wordt in de toekomst vermeden dat deze holle wegen door erosie vergaan of tuinen van de aangelanden wegspoelen. We zorgen voor een verderzetting van het professionele onderhoud van deze historisch pareltjes van de natuur.


6.3.5    Trage wegen onderhouden en heropenen


Via trage wegen vermijden we gevaarlijke wegen en kruispunten en fietsen of wandelen we veilig naar de school of het werk. Daar waar nodig willen we deze fiets-wandelverbindingen met waterdoorlatende verharding aanleggen om het comfort te verbeteren en modder op weg naar werk of school te vermijden. Een mooi voorbeeld van zo’n verharding op vraag van de omwonenden kwam er in het project van de Kapittelbeek te Dworp. Hier werden verschillende woonwijken via deze trage weg verbonden met de dorpskern van Dworp én het Hallerbos. Wij willen deze aanpak verderzetten en aanvullen met een eenvormige bewegwijzering van veilige schoolroutes.


6.4    Groenbeheer vergroot biodiversiteit


De laatste jaren hebben we voluit ingezet om een echte bloemen- en bijengemeente te worden. We zetten verder in op de ingeslagen weg en brengen biodiversiteit in het straatbeeld door aanplanting van perken en bermen met wilde bloemen en een extensief onderhoud. De hele transformatie naar pesticidevrij beheer is er op enkele jaren tijd volledig op punt gezet. 


Door besparingen liep het onderhoud van openbaar groen tijdens de laatste jaren soms achterop.  De komende bestuursperiode willen we meer middelen inzetten voor het onderhoud van onze groenplantsoenen en de openbare ruimte. Een nette omgeving nodigt uit tot zorg én respect. Het betrekken van het eigenaarschap van de burgers bij hun omgeving verhoogt de waakzaamheid en het respect.


6.4.1    Projectoproep voor 5 significante ingrepen in ons landschap  


Door middel van een projectoproep en in samenwerking met een hogeschool realiseren wij 25 aanplantingen (5 per deelgemeente) die de kwaliteit van ons landschap op termijn significant verhogen. We denken aan  eenvoudige ingrepen (bomen) die de kwaliteit van ons landschap aanzienlijk kunnen verhogen. Het impact van één rij goed geplaatste bomen op de immense vlakte tussen het gasthuisbos en de Brusselse steenweg alleen al zou de landschappelijke waarde van de ganse omgeving nog versterken. 


6.4.2    Beersel bloemen- en bijengemeente


Onze groenarbeiders hebben de afgelopen jaren hard geïnvesteerd in mooie hedendaagse bloemenplantsoenen. Het zijn krakken in hun vak. Niet te verwonderen dat Beersel in 2017 de tweede prijs van Vlaanderen in de wacht sleepte voor aanleg van openbaar groen én plantsoenen. Eveneens ontvingen we twee jaar op rij de prijs voor bijenvriendelijke gemeente. Samen met de groenploegen zoeken we klimaatrobuuste planten uit en blijven we verder inzetten op onderhoudsvriendelijk en mooi openbaar groen. We bereiden ons voor op periodes van hitte en droogte afgewisseld met hele natte perioden.  Dat vraagt een hele nieuwe visie op aanleg van plantsoenen. We blijven lid van VVOG omdat advies op maat, opleiding en ondersteuning van onze groenploegen nodig en belangrijk is.


6.4.3    Wegbermen en ecologische bufferzones


We beheren onze wegbermen ecologisch. We doen hierbij beroep op de diensten van de sociale economie. In samenwerking met onze landbouwers stimuleren wij de aanleg van ecologische bufferzones tussen het akkerland, het bos en landelijke wegen.


6.4.4    Groene speelplaatsen 


Op speelplaatsen is er nog veel ruimte voor extra (eetbaar) groen. We zetten in om speelplaatsen te vergroenen en planten waar het kan (fruit)bomen.  We zagen heel wat subsidies passeren voor het vergroening van de speelplaatsen. We betreuren het dat daar niet op werd ingezet. We starten daarom een werkgroep van groene speelplaatsen, gaan samen naar projecten kijken en maken aangepaste plannen per school. We ondersteunen  de scholen  om educatieve projecten op te zetten rond de vergroening van de school, bijvoorbeeld met moestuinprojecten, pluksessies,… We willen de scholen ook aanmoedigen hun speelplaatsen publiek toegankelijk te maken. 


6.4.5    Vergroening van onze bedrijfsterreinen


Wij willen ook rond onze bedrijventerreinen kwalitatieve groenruimte. Hoewel de wetgeving dit vandaag reeds oplegt door een minimaal % groenaanleg willen wij in overleg met de bedrijven nagaan hoe de ruimtelijke ontwikkelingsplannen een meerwaarde worden voor iedereen. De groenstructuren op de bedrijventerreinen worden ingebed in een ruimer ecologische groenstructuur, teveel aan asfalt wordt opgebroken en vervangen door groen. Tevens kunnen heel wat klassieke gebetonneerde parkeerplaatsen anders worden ingericht. Bedrijventerreinen kunnen samenwerken om geclusterd waterdoorlatende groen parkeren te organiseren en zo meer efficiënte groenbuffer te kunnen creëren.


6.5    Groen voor iedereen  


6.5.1    Wilde bloemen en geveltuintjes 


Wie zijn buurt wil vergroenen wordt ten volle ondersteund. Wij zetten verder in op de aanplanting van wilde bloemen, geveltuintjes en andere kleine initiatieven die een straat al snel veel mooier maken. Wij denken aan  wedstrijdformules waarbij wij de buurtbewoners uitdagen om het beste van zichzelf te geven. Bij wegenwerken moedigen we bewoners aan om voortuinen en  geveltuintje aan te leggen door de infrastructuur daarvoor reeds uit te rusetn door de aannemer. 


6.5.2    Duurzame volkstuintjes en Samentuinen


Via duurzame volkstuintjes en samen tuinen groeien buurtbewoners dichter naar elkaar toe. Het project in Lot dat gerealiseerd werd door onze schepen van Groen  is een succes. We dromen er van om meer nieuwe volkstuintjes in te richten op verschillende plaatsen in onze gemeente. Dit kan onder meer in het kader van de verschillende herinrichtingsprojecten of via de geplande wijkbudgetten. 


De werkgroep voedselbos is ook van start kunnen gaan op de braakliggende terreinen van de Pastoor Bolsstraat.  Op die manier krijgt de open ruimte een sociale creatieve invulling. Mensen ontmoeten in de natuur en de buitenlucht creëert sterke banden.


6.5.3    Minder grasmachien meer bijen zien


De bijeninventarisatie in Beersel, een uniek project, heeft heel wat nieuwe soorten aan het licht gebracht. Dit motiveert om de natuur en de leefomgeving van de bij nog beter te koesteren en te beschermen. Met de oproep “Minder grasmachien meer bijen zien” stimuleren wij onze burgers een stukje natuur in de tuin wild te laten. Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei is onze aangewezen partner om bij particulieren de nodige steun en advies op maat te geven. Ook onze kringloopkrachten geven advies op maat in ieders tuin.


6.5.4    Haagplanten en fruitbomen promoten


Wij zetten onze jaarlijkse verkoop van haagplanten en fruitbomen verder en voorzien een jaarlijks groepsmoment voor het verwerken van het geoogste fruit met de mobiele fruitpers.


6.5.5    Groepsaankoop dakgoten ruimen


Bomen in onze straten zijn de belangrijkste en goedkoopste airco’s. Maar dichtbij de woningen kunnen ze soms ook hinder veroorzaken. In de herfst verstoppen de vallende bladeren dakgoten en regenpijpen en vooral ouderen hebben het lastig om de dakgoot bladvrij te houden. Wij helpen oudere mensen via een groepsaankoop aan een betaalbare oplossing om dakgoten en regenpijpen éénmaal per jaar te reinigen zodat bomen zorgen voor gezonde lucht, schaduw en fluitende vogels aan het kamervenster zonder te hinderen.


6.6    Integraal waterbeheer 


Beersel  beschermen tegen waterellende gaat hand in hand met natuurontwikkeling. 


6.6.1    Buffering en beheersing


We werken verder aan buffergebieden (beemd Alsemberg, Zennevallei) en proberen dit te combineren met natuurontwikkeling. We doen ook inspanningen om deze buffergebieden ook een recreatieve waarde te geven zoals in het herinrichtingsproject van de beemd in Alsemberg in het kader van  Land van Teirlinck.


We vermijden bijbouwen in de bekende overstroombare beek- valleien en in woonkernen gaan we inventief om met regen- en afvalwater. Waar  mogelijk, kiezen we voor het afvoeren van regenwater voor een open afvoersysteem zoals een open gracht. Hergebruik van regenwater wordt gestimuleerd, ook bij verbouwingswerken. 


Bij de herinrichting van publieke ruimte in de woonkernen trachten we maximaal in te zetten op de aanleg van ruime ondiepe wadi om overtollig water op te vangen. 


6.6.2    Onnodige asfalt opbreken


Wij willen onnodige verhardingen  ontharden en vervangen door nieuwe stukken groene ruimte. Er zijn zoveel plaatsen in onze gemeente waar kruispunten veel te breed zijn en plantsoenen en wadi’s een veel beter oplossing bieden voor de openbare ruimte.  Voorbeelden zijn de kruispunten:  Dachelenberg-Ukkelsesteenweg, Gravenhofwijk met de bloembakken, Ingendaellaan-richting Beukenplein, Lobos-Laarheide, … Voor het ontharden zijn reeds projectsubsidies beschikbaar maar de bevoegde schepen heeft nagelaten daarop beroep te doen. Wij  willen deze middelen maximaal aanspreken en inzetten zodat de transitie van onze straten sneller kan gebeuren.