"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

15    Onderwijs en kinderopvang


Kinderen brengen heel veel tijd door op school en in de opvang. Het is dus uitermate belangrijk dat onze kinderen zich goed voelen op school of in die opvang. Onderwijs en goede kinderopvang zijn ook een uitgelezen wapen tegen (kinder)armoede. Het is dus ook de taak van de gemeente om te zorgen voor gelijke onderwijskansen voor elk kind en om kwetsbare kinderen bijkomend te ondersteunen.  Belangrijke thema’s hierbij zijn: kleuterparticipatie, inzetten op ouderbetrokkenheid, tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom, strijd tegen pesten, werken aan brede school...


Een plekje in de kinderopvang of school is een grote zorg voor veel ouders. Als gemeente proberen we het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare kinderopvang en onderwijs nog te verhogen. Als lokaal bestuur hebben we ook een dubbele taak op het vlak van onderwijs. Onze gemeente is inrichtende macht in het  gemeentelijk onderwijs. Daarnaast hebben we ook een regierol via het flankerend onderwijsbeleid. Vanuit beide taken kunnen we bijdragen aan kwalitatieve opvoeding voor kinderen, jongeren én volwassenen.

 

 

# alle kinderen een fijne plek op school of in de kinderopvang
 

15.1    Gemeentelijke scholen worden brede scholen


De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur,... Dit veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers.


Wij willen verder inzetten op de principes van ‘brede school’ door de interactie tussen  kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur, … nog te verhogen. De relaties met  verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten kunnen nog beter op elkaar afgestemd worden, bijvoorbeeld door schoolinfrastructuur ter beschikking te stellen. Liefst netoverschrijdend en met respect voor het eigen pedagogisch project. Zo willen we de academie actief betrekken in dit verhaal om de drempel naar het kunstonderwijs te verlagen.


15.2    Voldoende kinderopvang – een nieuwe kribbe


Wij willen oplossingen zoeken voor het gebrek aan opvangplaatsen in de gemeente voor kinderen door in te zetten op extra opvangplaatsen en te werken aan een toegankelijker en transparanter toekenningssysteem van de vrije plaatsen.
Wij pleiten voor een nieuwe gemeentelijke kribbe op de site van de Ceder in Beersel zodat  verschillende generaties op deze site worden samengebracht (Ceder 2.0). Ouderen blijven op die manier in contact met het alledaagse leven, met minder vereenzaming van de oudere bewoners tot gevolg.


We ondersteunen onthaalouders actief en gaan op zoek naar nieuwe ouders om dit waardevolle werk verder te zetten. 
We wensen eveneens de mogelijkheden van alternatieve opvangvormen te onderzoeken. Zo bestaan er systemen waarbij ouders beurtelings instaan voor de opvang van meerdere kinderen (actieve participatie).


15.3    Herontwikkeling van de site van de gemeenteschool in Beersel


Wij willen in de komende beleidsperiode de herontwikkeling van de site van de huidige gemeenteschool onderzoeken. Wij dromen van een brede school, waarbij een nieuwe gemeentelijke basisschool gecombineerd kan worden met naschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. 


15.4    Huis van het Kind 


Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen alle lokale organisaties in Beersel die ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak. Het brengt diensten met elkaar in contact en in een volgende stap stemmen ze het aanbod op elkaar af en helpen ze hiaten dichten. Wij willen het Huis van het Kind verder uitbouwen tot de plek voor alle kleine en grote opvoedingsvragen.


15.5    Veilig naar school 


Wij willen werk maken van een schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet naar school gaan te stimuleren. Samen met de scholen zetten we in op verkeerseducatie gekoppeld aan een heus Fietsexamen. We voeren een beloningssyteem in voor leerlingen die veilig (met fluo hesje en helm) te voet of met de fiets naar school komen. 


15.6    Naschoolse en vakantie- opvang


De gemeente moet ook als regisseur optreden voor de organisatie van opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren. Blijven inzetten en verder versterken van vrijetijds- en vakantieaanbod met oog voor (opvang)noden van kinderen, jongeren en ouders enerzijds en de eigenheid en draagkracht van verschillende de verschillende actoren anderzijd: kinderopvang, scholen, jeugd(welzijns)werk, sportverenigingen, ... 


We pleiten voor een centraal infopunt over het aanbod van opvang voor de schoolvakanties in samenwerking met alle sport en vrije-tijdsverenigingen. 


Wij zetten verder in op de werking van de Malleboot in de verschillende deelgemeenten en gaan op zoek naar samenwerkingsvormen tussen de naschoolse opvang en de sportverenigingen en academies in het kader van het brede-school verhaal. 


15.7    Gelijke onderwijskansen en meertaligheid


Elke school heeft naast haar missie om kinderen en jongeren op te voeden ook de plicht om bij te dragen aan gelijke onderwijskansen. 
Goede kennis van het nederlands is belangrijk maar daarnaast is meertaligheid zowel een uitdaging als een troef. Wij willen scholen en verenigingen aanmoedigen om die realiteit te benaderen als een kans en niet als een beperking. Enerzijds moeten we inzetten om de taalvaardigheid van de anderstaligen in het Nederlands te verhogen en anderzijds moeten Nederlandstaligen voldoende uitgedaagd en gestimuleerd worden om de andere landstaal vanaf jonge leeftijd te leren. 


Er is dus een omslag in het denken over meertaligheid nodig. Door meertaligheid positief te benaderen en functioneel in te zetten om het academisch taalniveau op te krikken, kunnen we de motivatie bij leerlingen verhogen en dus ook hun onderwijsprestaties.
Wij willen scholen, zowel het gemeentelijk onderwijs als in de scholen van andere netten,   ondersteunen om een actief taalbeleid te voeren waarbij de meertaligheid van leerlingen op een positieve manier wordt benaderd en de ontwikkeling van het taalbewustzijn bijdraagt tot een open en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit. 


Wij willen nieuwkomers en kinderen uit het asielcentrum een warme schoolomgeving aanbieden en hen deze mensen ook ondersteunen om aansluiting te vinden in het vrijetijdsnetwerk. 


Wij willen de scholen ondersteunen om leerlingen uit digitale uitsluiting te halen, door via groepsaankopen goedkopere computers en internettarieven aan te bieden via school. 


15.8    Een gezonde leeromgeving


Een gezonde leeromgeving is erg belangrijk. Zowel voor de fysieke als mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren zijn scholen mede verantwoordelijk.


Bij de nieuwbouw van onze gemeenteschool in Alsemberg wordt ingezet op duurzame, energiezuinige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur. Ook bij alle renovaties staan deze principes voorop. Daarnaast willen we ook inzetten op groene en avontuurlijke speelplaatsen in elke school. We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van de scholen voor het omtoveren van een speelplaats: betrokkenheid van ouders of buurt, inspraak van de kinderen zelf.  We voorzien hiervoor  begeleiding van de jeugddienst bij het participatief traject. 


Wij kiezen voor lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden aan betaalbare prijzen en zetten samenwerkingen op met externe partners projectmatig werken rond betaalbare, gezonde voeding. 


Wij stimuleren scholen om omgevingsonderwijs aan te bieden. Dit kan onder andere in de vorm van openluchtonderwijs maar ook een uitstap naar onze nabijgelegen hoofdstad is belangrijk om organiseren om kinderen te laten kennismaken met de stad.
Wij zetten in op het bestrijden van pesten en stimuleren scholen een actief pestactieplan te ontwikkelen.