"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

12    Ouderen en zorg

 

Gezondheid is jouw en ons kostbaarste goed. De zorg ervoor moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom ijveren we bij al onze Beerselse zorgverstrekkers (artsen, apotheken, kinesisten, ed), jou enkel nog het remgeld aan rekenen. Zorg moet ook dichtbij zijn. Daarom stimuleren we ook in Beersel de uitbouw van wijkgezondheidscentra: verschillende zorgdisciplines, elkaar versterkend, onder één dak. 


Of je nu ouder wordt, ziek wordt of lijdt aan een fysieke beperking. Het  maakt dat je meer tijd doorbrengt thuis in je woning en dat je actieradius verkleint waardoor de eenzaamheid kan toeslaan. Wij wensen projecten te initiëren tegen vereenzaming die jong en oud samenbrengen.  Bedoeling is dat we meer naar elkaar omkijken en mekaar een handje helpen.

# een menselijke aanpak van vergrijzing in zorgzame buurten


12.1    CEDER2.0 -een intergenerationeel project


De gemeente voorziet de uitbreiding van het woonzorgcentrum De Ceder in Beersel. Wij  willen van de uitbreiding gebruik maken om ook andere gemeenschapsfuncties te realiseren op deze site. Zo kan het tekort aan kinderopvang eveneens georganiseerd worden op dezelfde site. Wij willen inzetten op een echt intergenerationeel project dat inclusie stimuleert. We denken aan een polyvalente hobbyruimte die ook kan gebruikt worden door verenigingen, een kleine kinderboerderij met kleine dieren die verzorgd worden door de bewoners en kinderen uit de buurt, een kinderkribbe, …  maar evengoed een open sociaal restaurant waar iedereen zich welkom kan voelen.


12.2    Zorgzame buurten


Met zorgzame buurten beogen we niet enkel een betere zorg op maat, maar vooral een buurmaatschap van vrijwilligers die zich spontaan inzetten en hun buren in het oog houden. Heel veel fysiek gezonde ouderen zijn bereid om buurtdiensten te leveren maar kennen de zorgvraag in de buurt onvoldoende. De gemeente kan een grondige analyse maken en zorgvraag en buurtinitiatief met elkaar in contact brengen. Op deze manier kan de zelfredzaamheid én samenzorg van kwetsbare buren worden versterkt. Dit kan een belangrijke ondersteuning zijn voor de mantelzorgers en professionele hulpverleners.


12.3    Wekelijkse restaurantdag in een woonzorgcentrum


De verschillende woonzorgcentra moeten ook voor andere ouderen een open thuis zijn. Een wekelijkse restaurantdag brengt mensen bij elkaar en draagt zo bij tot de vereenzaming. Ouderen die maaltijden aan huis krijgen zouden  evengoed één maal per week uitgenodigd kunnen worden om hun maaltijd in een gemeenschappelijk restaurant van een woonzorgcentrum  te komen nuttigen.  Uiteraard is de bereikbaar, de gezelligheid en betaalbaar erg belangrijk. 


In afwachting van de komst van het woonzorgcentrum in Lot denken we dat Babbelot hiervoor kan ingezet worden. Door de aanwezigheid van een sociaal werker van OCMW op deze restaurantdagen kunnen ook  vragen en bezorgdheden van de thuiswonende senioren makkelijker worden behandeld.


12.4    Boekenbende aan huis voor ouderen: een originele manier om eenzaamheid aan te pakken


Heel wat oudere mensen wonen in grote huizen en ver van de dorpskernen. Het sociale netwerk wordt met het ouder worden kleiner en eenzaamheid werkt ziekte in de hand. Net zoals voor de kinderen die moeten leren lezen willen wij een boekenbende aan huis oprichten voor eenzame ouderen. Vrijwilligers gaan aan huis om voor te lezen. Zelfs al kan de oudere nog goed lezen, opent het voorlezen of samen lezen van een krant, tijdschrift reisboek een wereld van ontspannen tot diepgaande gesprekken. 


12.5    Dementie vriendelijke gemeente


Om een dementievriendelijk beleid te creëren willen we gebruik maken van de dementiemeter om ons gemeentelijk beleid extra te inspireren en familieleden die met dementie worden geconfronteerd  extra te ondersteunen. Hiervoor werken we samen met de expertisecentra in de omgeving. We geven personen met dementie en hun mantelzorgers meer kansen om een rol te spelen in de lokale gemeenschap. Zo blijven ze deelnemen aan het openbare leven en verhoogt de kwaliteit van hun leven.


12.6    Woonzorgcentra als hechte thuis voor zijn bewoners.


Niet iedereen kan thuis blijven wonen. Aangename woonzorgcentra waar senioren hun capaciteiten nog ten volle mogen benutten staan dan ook centraal in ons ouderbeleid .


Wij hanteren het Tubbe-model uit Zweden, waar zowel begeleiders als inwoners het rusthuis samen beheren als standaard. Verschillende succesvolle proefprojecten in België tonen aan dat ouderen zich ook beter thuis voelen en gelukkiger zijn als ze mee kunnen beheren.  Ook de arbeidsvreugde van het personeel stijgt. Dubbele winst dus en minder personeelsverloop.


12.7    Een risjka voor ouderen


Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen, maar ook dementerende ouderen die opnieuw via een fietstaxi langsheen hun voormalige woonbuurt kunnen rijden positiever in het leven staan. De frisse buitenlucht en herinneringen ophalen brengt heel veel vreugde en geluk met zich mee.


We onderzoeken de aankoop van één elektrische Risjka voor de hele gemeente en maken een bezoekersplanning met vrijwilligers op die alle rusthuizen van onze gemeenten op regelmatige tijdstippen aan doen. 


12.8    Mensen met een beperking


In Beersel en omgeving zijn er onvoldoende plaatsen voor opvang van mensen met een beperking. Volwassenen met een beperking zijn vaak genoodzaakt lang thuis te blijven wonen. Alle initiatieven die mensen met een beperking kleinschalig opvangen in geïntegreerde gemengde woonentiteiten verdienen onze bijzondere steun. Mensen met een beperking wonen bij voorkeur in de dorpskern waar alle faciliteiten makkelijk bereikbaar zijn.


Voor de opvang van mensen met een fysieke beperking wordt voorzien in ADL-woonentiteiten die opgenomen worden in de projecten van Woonpunt Zennevallei.


In onze gemeente zijn enkele initiatieven om mensen met een beperking aangepast te laten sporten. Initiatieven zoals Fris vzw, gedragen door vrijwilligers, dragen onze bijzondere waardering en willen we voluit ondersteunen.  


12.9    Mensen met een beperking inschakelen in onze maatschappij


We willen graag verder  inzetten en ploegen uit de sociale economiesector inzetten voor het onderhoud van onze wegen en plantsoenen. Zowel beschutte werkplaatsen als projecten om langdurig werklozen opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden verdienen onze steun.