"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

3    Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en aangename leefomgeving  

 

Beersel werd in 2018 geselecteerd voor een Bouwmeesterscan. Met deze doorlichting moet de gemeente op korte termijn werk kunnen maken van een beter en duurzaam ruimtegebruik. Het huidig verkwistende ruimtelijk model is immers in belangrijke mate mee verantwoordelijk voor de klimaat- en energiecrisis die nu volop woedt. Een team van experten zal de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart brengen en een concrete agenda aanreiken van projecten en ingrepen. Doel is de gemeente bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.


Wij willen vermijden dat nog nieuwe open ruimte wordt aangesneden om te voldoen aan de toenemende woningnood door de bestaande bebouwde ruimte beter te benutten, de kernen te verdichten en te versterken, hergebruik te stimuleren en nieuwe woonvormen te ondersteunen. Daarnaast willen wij de bestaande groene ruimte beter beschermen,  uitbreiden en verbinden. 
Wij  zetten daarom volop in op een geïntegreerde lange termijnvisie om onze ruimtelijke ontwikkeling de komende jaren in goede banen te leiden.  Dit ruimtelijk beleid staat immers niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie,...

# slimme verdichting maakt ruimte voor groen

3.1     Kwaliteit van de publieke ruimte


Wij gaan voor gezellige, groene publieke ruimte, die uitnodigt om te ontmoeten en te spelen. Aangename publieke ruimte nodigt ook uit om deze proper te houden. Kindvriendelijkheid, ontmoeting en toegankelijkheid zijn centrale aandachtspunten bij alle herinrichtingen. Wij zetten in op sterke procedures (ontwerpwedstrijden) om kwaliteitsvolle architecten aan te stellen voor alle nieuwe ontwerpen van publieke ruimte in de gemeente en pleiten voor een sterke betrokkenheid van de omwonende in de ontwerpprocessen.  


3.2    Ruimtelijk rendement verhogen 


Om te vermijden dat we bijkomende open ruimte moeten aansnijden moeten we het ruimtelijk rendement  verhogen door de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken en  leegstand of braakliggende percelen in woongebieden aan te pakken. 
Wij willen het ruimtegebruik intensiveren waar mogelijk door te stapelen. Wij willen  medegebruik en delen van ruimte stimuleren  zoals turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen na de uren te laten gebruiken door buurtbewoners en het verenigingsleven en verder inzetten op de activering van onbebouwde bouwgronden in woongebieden via de heffingen op  onbebouwde percelen in de woongebieden. 


Wij willen experimenteren met tijdelijk gebruik in (tijdelijk) leegstaande of onderbenutte panden door een oproep te lanceren voor een pop-upbar, een eenmalige rommelmarkt, een tijdelijk kunstinitiatief of experimentele projecten rond circulaire economie. Dit kan in samenwerking met eigenaars of ontwikkelaars, bijvoorbeeld in de Catalasite in Huizingen. Ook de niet verkochte gemeentelijke loods aan het station van Lot kan bijvoorbeeld dienst doen als fietsatelier, fietsstalling of recyclageplek voor iedereen die oud materiaal nieuw leven wil geven.


3.3    Kwalitatieve verdichting en  aanpak ruimtelijke verrommeling


De bouwmeesterscan zal de gemeente inzicht geven in de zones met ontwikkelingskansen voor meer dichtheid en kernversterking en zones met ontwikkelingskansen voor meer open ruimte. Kernversterking en verdichting zijn belangrijk om de open ruimte te vrijwaren. 
Op basis hiervan willen wij het ruimtelijk beleid op lange termijn uitzetten. Slecht gelegen woongebieden willen wij een bestemmingswijziging laten ondergaan, om noodzakelijk groen te realiseren. Er wordt gekeken naar instrumenten als planologische ruil en verhandelbare bouwrechten, maar indien nodig kan ook de huidige planschade regeling worden toegepast. 


We zetten maximaal in op de ontsnippering van de open ruimte door verbindingen tussen open ruimte te herstellen, we doen dit in kader van het project Land van Teirlinck, het strategisch project Zennevallei, park Schaveys en Frankveld.


3.4    Meervoudig gebruik van de open ruimte


Open ruimte is multifunctioneel, maar het medegebruik gebeurt met respect voor de draagkracht van het gebied. Prioriteit moet gaan naar de hoofdfuncties landbouw, natuur, bos en water.


Wij verhogen de beleving van onze open ruimte door actief te werken aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme/( zachte) recreatie met respect voor de draagkracht. 


Wij pleiten voor voldoende ruimte voor ‘ vrije’ natuur en zetten de projecten rond erosiebestrijding in onze holle wegen verder.


3.5    Participatie in alle ruimtelijke projecten 


Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten. Wij willen participatie vanaf de start van elke ruimtelijk ontwerpproces.  Samen met de buurt wordt gekeken naar de noden en wordt gezocht op welke manier nieuwe projecten kunnen inspelen op deze noden (bijvoorbeeld bijkomende groene speelruimte, fietsverbindingen, bijkomende functies,…). 


De voorbije jaren werd reeds in heel wat nieuwe projecten nieuwe methodieken uitgeprobeerd zoals infomarkten, ontwerpend onderzoek en brainstormen met verschillende stakeholders. 


3.6    De dorpskernen onder de loep


De verschillende ruimtelijke projecten worden tijdens de bouwmeesterscan onder de loep genomen met prioriteit voor de verschillende dorpskernen:

 
3.6.1    Lot


Naar aanleiding van de transformatie van de voormalige kerk willen wij inzetten op de herinrichting van het Europaplein ten voordele van de zwakke weggebruiker. Alle onnodige asfalt willen wij vervangen door groen en bomen en ruimte voor de trage weggebruiker. Wij  pleiten voor het knippen van de Jozef Huysmanslaan ter hoogte van het station zodat het doorgaand zwaar verkeer wordt geweerd in Lot en ruimte ontstaat voor een aangename stationsomgeving met ruimte voor veilige fietsenstallingen en een geclusterde parking voor pendelaars op wandelafstand. 


Ook het wonen aan het water (het kanaal) willen we verder stimuleren om zo ook een meer gedifferentieerd aanbod aan  woningen te realiseren in Lot zodat ook opnieuw meer lokale winkels en restaurants naar de dorpskern komen. 


3.6.2    Alsemberg


Wij zetten de ingeslagen weg verder en finaliseren de herinrichting van de beemd met ruimte om te ravotten, veilig te wandelen en  te fietsen langs de Molenbeekvallei. De plannen voor de herinrichting van de omgeving van de kerk en de Grote sleutel moeten in de volgende beleidsperiode uit de startblokken schieten. 


Naast ruimtelijke ingrepen wensen wij in te zetten op de dynamisering van het Winderickxplein en dit  in samenwerking met de lokale handel en verenigingen. Een plein leeft pas met grote terrassen. Dat willen we verder stimuleren via een projectoproep. 


3.6.3    Beersel


 Wij willen  via ontwerpend onderzoek en met ruimte voor participatie de inrichting van het centrum van Beersel herdenken. De bouwmeesterscan is hiervoor de uitgelezen opportuniteit. Wij denken aan extra groen, geclusterd parkeren, ruimte voor terrassen, … Het voorplein van de gemeentelijke feestzaal krijgt een grondige facelift met plaats  voor een overdekte boerenmarkt en fietsenstallingen.  De herinrichting van het centrum gaat hand in hand met de herontwikkeling van de site van de voormalige parochiezaal en een visie op de herontwikkeling van de site van de oude gemeenteschool. Deze sites worden kernversterkend, met oog voor nieuwe woonvormen en het brede schoolconcept ontwikkeld. 


3.6.4    Dworp


Voor de dorpskern van Dworp willen wij via ontwerpend onderzoek de herinrichting van de kern aanpakken. De grootste uitdaging is hier zeker de oversteekbaarheid van de Steenweg en de herinrichting van de parking van het  oud gemeentehuis met ruimte voor de Malleboot, de bushalte, het parkeren. Ook de ruimte achter de kern leent zich ertoe aangename rustige terrassen en ruimte om te spelen en de ravotten te creëren. Een nu slordige voorplein in de Kerkstraat, ter hoogte van de nieuwe jeugdlokalen kan op die manier verder uitgebouwd worden.


3.6.5    Huizingen


De beemd van Huizingen is een prachtige groen oase met mooie nieuwe speeltuin en ruimte om te sporten. De omgeving van de Goudkasteellaan kreeg ook een nieuwe speeltuin en nieuw omgevingsgroen. Wij willen ook het marktplein van Huizingen  een opfrisbeurt geven  zonder de ruimte voor de wekelijkse markt of de kermis ed. daarbij te hypothekeren maar wel extra in te zetten op groen.


3.7    Land Van Teirlinck


Het  grensoverschrijdend  landinrichtingsproject Land van Teirlinck, dat onder impuls van Groen van start ging in 2007, heeft als doel om het authentieke karakter van de streek te behouden, te versterken en te garanderen voor de verdere toekomst. Het project bestaat uit tal van deelprojecten, dewelke de afgelopen jaren gepland, geïnitieerd of uitgevoerd werden of worden. De impact op onze gemeente is dermate groot dat de opvolging van dit strategisch project een apart schepenambt vereist. 


De schepen van Groen opende begin 2018 het eerste inrichtingsproject binnen het landinrichtingsproject Land van Teirlinck met name Dworp-Kapittelbeek. Vervolgens werd het Park Neerdorp in Huizingen officieel geopend. Een oase van rust tussen de twee industriegebieden. In 2018 gingen ook de werken van start voor de herinrichting van de beemd in Alsemberg, waarbij het oude voetbalveld en de oude Volvo-parking heringericht worden tot een open ruimte plek om te spelen, aansluitend op de Molenbeekvallei. De bruggen over de Molenbeek kaderen dan weer in de realisatie van de belangrijke fietsverbinding als alternatief voor de Alsembergsesteenweg. In het project wordt ook geïnvesteerd in een bufferbekken om water op te vangen bij hevige regenbuien.
In de volgende beleidsperiode willen wij verder inzetten op dit omvangrijk project onder meer door de verder realisatie van de fietsverbinding in de Molenbeekvallei en de alle aanlooproutes daarheen, de inrichting van de site van de Grote Sleutel,… De opstart van het laatste inrichtingsproject Meigemheide wordt de kers op de taart. Hier willen we werken aan de bescherming van deze prachtige open ruimte in het centrum van onze gemeente. We werken aan groene stapstenen richting Zennevallei zodat alle waardevolle natuurgebieden op termijn opnieuw met elkaar verbonden zijn. De Zennebeemden verbinden we met het plateau van de Meigemheide  en de Begijnenbos met het Hallerbos dat op haar beurt wordt verbonden  via de Molenbeekvallei met het Zonieënenwoud. In de andere richting wordt de Molenbeekvallei  via het centrum van Huizingen en Lot verbonden via de beemden met de Zennevallei. Zo ontstaat een ecologische netwerk doorheen al onze deelgemeente met ook een hoge recreatieve waarde.


3.8    Strategisch Project Zennevallei 


Het strategisch project Zennevallei werd in 2011 geïnitieerd door het Regionaal Landschap Zennevallei & Pajottenland en wordt nu gestuurd door de provincie in samenwerking met de betrokken gemeenten (Beersel, Sint Pieters-Leeuw, Drogenbos en Halle). Het doel van het project is te werken aan een aangename plek om te wonen en werken in de vallei van de Zenne en de waardevolle open ruimte te vrijwaren van verdere verstedelijking. In de werksessie en brainstormsessies met verschillende stakeholders werken we verder aan:


•    een betere ontsluiting van het vrachtverkeer buiten de dorpskern van Lot 
•    energietransitie van de aanwezige industrie
•    een pendelparking in Lot buiten de dorpskern
•    een aangename stationsomgeving in Lot
•    de herinrichting van de Zennebeemden via het Zennepad tot Drogenbos.
•    De verbetering van de aanlooproutes aar het kanaal voor fietsers


Het deelproject ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ zet specifiek in om de vloeiende overgangen en groene verbindingen in de open ruimte op te waarderen en de landschappelijke beleving te vergroten. Tegelijk wordt ingezet op een integraal waterbeleid gezien het gebied erg overstromingsgevoelig is. Wij dromen ook van een verbinding in de Zennevalei over de E19 met een ecoduct.