"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

11.      Sociaal beleid

Wij staan voor een sterk welzijnsbeleid dat zorgt voor elke Beerselaar. Ons sociaal beleid zorgt ervoor dat elke inwoner het beste uit zichzelf kan halen en beschermt het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.


En dit zal bijkomende middelen vragen. Meerdere indicatoren wijzen er immers op dat steeds meer mensen in onze samenleving  het moeilijk krijgen. De gemeente heeft niet alle kaarten in handen om tegen armoede te vechten maar moet hier toch stevig op  inzetten. De grootste stressfactoren bij gezinnen in armoede zijn kinderopvang én huisvestiging. De gemeente Beersel heeft met de bevoegdheden van huisvestiging én kinderopvang dus een aantal hefbomen in handen om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan. Wij zetten dus ook in op een krachtig woonbeleid dat blijft investeren in sociale huisvestiging en toegankelijke  en flexibele kinderopvang.


Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen, die  enkel ten gronde kunnen worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De opmaak van het armoedeplan is de start van een gecoördineerd sociaal beleid dat verankerd wordt in ieder beleidsdomein. 


In een sterk sociaal beleid spelen ook vrijwilligers en verenigingen een belangrijke rol. Doorgedreven samenwerking, goede communicatie en aanvullend beleid dat gericht is op deze actoren zijn dus ook belangrijk om de (kans)armoede uit Beersel te bannen. 

 

# eBersel tegen kinderarmoede
 

11.1    Een armoedeplan: Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan 


Armoede betekent  in de eerste plaats uitsluiting. Het is een uitsluiting die maakt dat een aantal sociale basisrechten niet gegarandeerd zijn: het recht op participatie aan de samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare woning, op energie en water en het recht op gezondheid en welzijn. En de éne uitsluiting brengt de andere met zich mee.


Om een effectief sociaal beleid te voeren moet de sociale reflex dus in elk beleidsdomein aanwezig zijn zodat ook mensen in armoede kansen krijgen om mee te doen en zich te ontplooien maar ook toegang tot een degelijke woning, een job, vrijetijdsparticipatie om uit die armoedecarrousel te ontsnappen. Een sterk armoedeplan is dus een actieplan dat transversaal verankerd wordt in de verschillende beleidsdomeinen van het gemeentelijk meerjarenplan.

  
Het OCMW heeft als kerntaak om het recht te beschermen van eenieder op een menswaardig bestaan en speelt in deze een belangrijke rol. Gelukkig is het OCMW van Beersel een sterk merk waar vandaag reeds erg goed werk geleverd wordt.  Wij voorzien ook tijdens de volgende legislatuur genoeg middelen om deze taken te vervullen. Bovendien staat Beersel al ver in de verplichte integratie van het  OCMW en de gemeente die tegen 2019 politiek en ambtelijk grotendeels zullen versmelten. Het moment bij uitstek om de strategische plannen van het voormalig OCMW en de gemeente te integreren.  


11.2    Een Beerselse werkgroep waar armen het woord nemen. 


Een goed geïntegreerd armoedeplan wordt niet over het hoofd van de mensen beslist maar in overleg met mensen in armoede. Daarom richten wij een werkgroep op ”waar armen het woord nemen”. De mensen in armoede zijn immers allemaal ervaringsdeskundigen. Zo willen we alle positieve krachten opzoeken en laten samenwerken. De krachten van de mensen zelf die in armoede leven, maar ook de positieve krachten in hun omgeving, in de organisaties en diensten, in de hele samenleving.


11.3    Kinderarmoede


Volgens de kinderarmoede-index 2017 van het Vlaamse Gewest leeft 13,76% van de kinderen in een gezin met armoede en de cijfers stijgen de laatste jaren weer. Alhoewel Beersel een rijke gemeente is bedraagt de kinderarmoede ook bij ons nog 5.7%. Groen Beersel vindt dit onaanvaardbaar. De eerste drie levensjaren en eigenlijk ook de maanden voor de geboorte zijn immers cruciaal in de ontwikkeling van elk kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat kwetsbare gezinnen reeds van bij de zwangerschap best begeleid worden. Kinderen uit kansarme gezinnen lopen  ook vaak taalachterstand op. 


Om de kinderarmoede effectief aan te pakken willen wij inzetten op drie modellen die elders hun effectiviteit bewezen hebben zodat elk kind met gelijke kansen aan de schoolpoort kan starten: 

  •    integrale gezins-én opvoedingsondersteuning,

  •    opleiding en tewerkstelling van de betrokken moeders in de kinderopvang,

  •    structurele uitbouw van perinatale ondersteuning voor kwetsbare  zwangere en pas bevallen moeders

11.4    Energiearmoede: bij elke klimaatmaatregel een armoedetoets


In 2016 kampte één gezin op 5 in België met  energiearmoede. Een aanzienlijk deel van de gezinnen besteden een heel groot deel van hun gezinsbudget aan energie. Wij zetten daarom verder in op de renovatie van sociale woningen, ook via de bestuursorganen van de sociale huisvestingsmaatschappij. In deze optiek initieerde onze schepen van Groen in het kader van het project ‘Beersel wekt op’ een crowdfunding actie voor de financiering van zonnepanelen op sociale woningen.  


Binnen het OCMW richten we een preventiecel energie op die bij (te) hoge energie- of waterfacturen meteen begeleiding op maat kan bieden om energieverslinders of druppende kranen te detecteren. Deze cel kan de betrokken gezinnen sensibiliseren en begeleiden om hun verbruik te rationaliseren. Huurwoningen willen we onderwerpen aan een kwaliteitsscan voor ze op de markt komen. 


Tenslotte willen we aan elke klimaatmaatregel ook een armoedetoets koppelen. Als blijkt dat mensen in kwetsbare situaties toch nadelen kunnen ondervinden van klimaatacties, zorgen we voor extra sociale maatregelen die hen ondersteunen. 


11.5    Vrijetijdspas voor mensen in armoede


Wij  willen  inzetten op betaalbare vrije tijd voor iedereen. Lid worden van een sportclub, een jeugdbeweging of de academie is ook voor mensen in armoede heel belangrijk. Met een vrijetijdspas kunnen mensen in armoede zich voor een beperkte bijdrage inschrijven in een vereniging. Zo’n vrijetijdspas moet op eenvoudige wijze toegewezen worden zonder   stigmatiserend te werken.

 
11.6    Schuldpreventie en schuldbemiddeling


Mensen met schulden zoeken vaak op het allerlaatste moment hulp en kloppen te laat aan bij het OCMW. Wij willen inzetten op sensibilisering en informatie om financiële problemen bespreekbaar te maken en valkuilen in kaart te brengen. In samenwerking met het OCMW willen wij  project opzetten  en vormingspakketten aanbieden om met een beperkt budget om te gaan, om kinderen en jongeren reeds in een vroeg stadium te leren omgaan met geld of om ons hedendaags digitaal koopgedrag  onder de loep te nemen zodat kleine geldproblemen niet automatisch leiden tot hoge schulden. Ook mensen met een eigen huis kunnen rekenen op ondersteuning van het OCMW.


11.7    Sociale huisvesting


Wij pleiten voor meer middelen voor de sociale huisvestingmaatschappijen voor de (energie) renovatie van hun verouderd patrimonium waarbij meteen ook de inrichting van de betreffende wijken in samenwerking met de gemeente wordt aangepakt. Een aangename, mooie en veilige omgeving dwingt ook  respect  af.


Wij sensibiliseren ook huiseigenaars om te verhuren via een sociaal verhuurkantoordat erkend is door de Vlaamse overheid. Het huurcontract wordt dan afgesloten met het SVK en de maandelijkse huur is gegarandeerd. 


11.8    Volwaardige herkenning en ondersteuning voor Buurthuis Babbelot 


Het Buurthuis Babbelot in Lot verdient een betere plek. Een infrastructuur waar vele initiatieven van onderuit kunnen groeien en waar ook aan sociale  dienstverlening op mensenmaat gedaan kan worden. De werking willen we op een hoger niveau tillen door de noden beter in kaart te brengen. Babbelot moet zo verder uitgroeien tot een gezellige hedendaagse ontmoetingsplaats voor alle Lottenaren. Iedereen moet er zich welkom voelen voor een kopje koffie, gezellige babbel, namiddag kaarten of gezelschapspelen, breien, informatie door maatschappelijk werker.