"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

14    Sport, cultuur en vrije tijd  

Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport willen wij de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal. Wij brengen sport, cultuur  en het vrije tijdsaanbod zo dicht mogelijk bij de mensen.  Het zijn de bouwstenen van gemeenschapsvorming. Voorwaarden zijn toegankelijkheid, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Uit onze bevraging blijkt dat de drempels nog te hoog zijn voor nieuwkomers, kansengroepen en anderstaligen.

Wij gaan voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop. Lokaal cultuurbeleid is maatwerk dat uitgaat van de noden in de lokale gemeenschap. 

# Sport en cultuur als bouwstenen van gemeenschapsvorming  

 


14.1    Cultuur, vrije tijd en sport, één geheel


14.1.1    Duurzame, multifunctionele infrastructuur


Wij streven naar een maximaal gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte in functie van efficiëntie, duurzaamheid en toegankelijkheid. Wij willen de komende beleidsperiode verder inzetten om alle vrijetijdsinfrastructuur energie-efficiënt te maken en toegankelijker te maken voor alle mogelijke initiatiefnemers. 


14.1.2    Initiatieven van onderuit stimuleren door een vereenvoudiging van procedures


Wij willen inzetten op een vereenvoudiging van procedures door initiatiefnemers te ondersteunen bij het zoeken van de juiste subsidies en procedures. De drempels om initiatieven van onderuit te laten groeien moeten zoveel mogelijk weggenomen worden. 


14.1.3    Sport, cultuur en vrije-tijdsbeleid bij 1 schepen


Wij zien vrijetijdsbeleid in een trio met cultuur- en sportbeleid. Door deze bevoegdheden samen door één schepen te laten opnemen, kunnen we daar echt werk van maken.


14.1.4    Iedereen heeft recht op deelname aan vrijetijdsbeleving


We zetten in op de UITPAS en belonen iedereen die deelneemt aan het vrijetijdsaanbod met spaarpunten voor een gratis voorstelling, zwembeurt, …. Maar kennen via dit systeem ook automatisch een kansentarief toe aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming of in een schuldbemiddelingsproces. 


14.1.5    Samenwerking met de Rand en de hoofdstad


Wij pleiten voor ervoor verder in te zeten op een streekgebonden samenwerking rond cultuur, sport en vrije tijd met de randgemeenten maar ook te kijken naar samenwerkingen met de hoofdstad. 


De drempel naar kunst en cultuur buiten Beersel willen we verlagen door samenwerkingen met andere instellingen gekoppeld aan de ontsluiting van deze instellingen met het openbaar vervoer. 


14.1.6    Aanbod op maat voor anderstaligen om Nederlands te leren


Onze Integratiedienst werkt samen met het Sociaal huis en Pin vzw. Zij verzetten heel wat werk in hun zoektocht naar de meeste efficiënte manieren om anderstaligen bij onze gemeente te betrekken. We mogen er echter niet steeds van uitgaan dat anderstaligen zich afzijdiger houden van de Beerselse gemeenschap dan Nederlandstaligen. Veel Beerselaars zijn tevreden met het wonen in onze gemeente zonder dat behoefte aan een engagement of grotere betrokkenheid in de gemeenschap.


Onze deur aan deur acties leerde ons veel over hoe anderstaligen Beersel ervaren. Door onvoldoende kennis van het Nederlands blijven velen aangewezen op Brussel voor hun vrijetijdsbesteding. Een groot deel van de inzet van de integratiedienst gaat naar anderstalige nieuwkomers, terwijl ook gewoon anderstalige Belgen er gebaat bij zijn deel te nemen aan de samenleving waar zij deel van uit maken. Wij willen de drempels verder wegwerken om hun integratie te bevorderen. Nog te vaak ervaren zij een hoge drempel om zich aan te sluiten bij onze verenigingen of sportclubs of kennen ze onze aanbod niet. We zetten dus in om de participatie verder te verhogen zodat elke Beerselaar zich aangesproken en welkom voelt en al doende Nederlands leert.


14.2    Cultuur


Cultuur is een vorm van persoonlijke ontwikkeling én gemeenschapsontwikkeling. Cultuur is wat ons verbindt, zorgt voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Wij willen verder inzetten op een sterk lokaal cultuurbeleid dat kansen biedt aan initiatieven die van onderuit groeien en dat er voor zorgt dat het aanwezige potentieel kan groeien. Wij hechten daarom zowel belang aan creatievelingen als aan professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, aan wijk- en buurtinitiatieven net zoals aan erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk. 

Wij willen de diversiteit, die eigen is aan de cultuursector waarborgen zodat verschillende doelgroepen aangesproken worden. Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Gezien ook de bevolkingssamenstelling verandert moet het cultuurbeleid ook openstaan voor de veranderende realiteit en verbreding van het aanbod. 


De werking van De Meent moet een divers publiek aanspreken maar ook een aanbod garanderen dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen. 


14.2.1    Cultuur als ruimte voor creativiteit en verbeelding 


Wij willen inzetten op talentontwikkeling van onze burgers  waarbij de gemeente fungeert als een ‘open atelier’ met zowel ruimte voor creatieve makers als voor cultuurverenigingen, voor amateurkunstenaars én voor professionele kunstenaars. Naast ruimte moet er ook financiële ondersteuning voor kunstenaars op een kantelpunt.


Wij willen ook de publieke ruimte waarderen als plaats waar cultuur dichtbij mensen komt zodat cultuurbeleving laagdrempelig en toegankelijk wordt voor iedereen. We stimuleren initiatieven die aan de slag gaan met ons (landschaps)erfgoed en architectuur en laten onze plaatselijke kunstenaars  mee bouwen aan ons natuur- en cultuurlandschap, met meer ruimte voor experiment. Ze worden actief betrokken bij toekomstige projecten, bij innovatieve plannen en de visualisatie ervan.


Creatieve ruimtes, zoals repetitieruimtes, ateliers of kunstscholen, zijn de plek waar mensen naar cultuur komen en aan kunst werken. We willen in overleg met de scholen en de muziekacademie  nagaan hoe de scholen na schooltijd ingeschakeld kunnen worden om naschoolse culturele activiteiten een plaats te geven, maar evengoed willen we inzetten op ruimte voor experiment. 

We zetten in op het tijdelijk gebruik van ruimte, zowel van leegstaande terreinen als gebouwen (van de gemeente of van private partijen) en maken hier vrijplaatsen voor creatievelingen, kunstenbaars, ontmoetingsplekken voor de buurt, een plek voor deeleconomie, plekken waar innovatie en inspiratie elkaar treffen. 


We stimuleren kruisbestuiving tussen cultuur, jeugd en onderwijs. Jonge kinderen moeten op school of via de jeugdbeweging op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst- en cultuurbeleving. 


We zetten in om de infrastructuur van onze muziekacademie Orfeus aantrekkelijk te maken en gaan na of  zij ook  een plek kunnen krijgen binnen de bestaande schoolinfrastructuur in Beersel, Lot en Dworp waar vandaag geen aanbod is. 


We kijken anderzijds of in de bestaande gebouwen ook culturele verenigingen, kunstenaars onderdak kunnen krijgen en ook jongeren repetitie- en presentatieruimten kunnen gebruiken. Uitgangspunt is dat er voldoende kwalitatieve infrastructuur voorhanden is voor de activiteiten die mensen willen doen, verspreid over de verschillende deelgemeenten. 


We willen creatieve jongeren een duwtje in de rug geven door hen ook een podium te bieden door materiële ondersteuning aan cafés, jeugdhuis of verenigingen die een lokale band op de affiche zetten. We promoten samenwerking tussen cultuur- en jeugddienst, zowel op projectbasis als op structurele basis. We nemen ook de volgende jaren deel aan Lokale Helden. 


14.2.2    Cultuur, toegankelijk en betaalbaar 


We gaan actief op zoek naar manieren om kansengroepen te bereiken, door een diverse programmatie en het betrekken van etnisch-culturele verenigingen, de verenigingen tegen armoede en andere en door de uitbouw van een lokaal netwerk met externe partners en het OCMW. De gemeente zet verder in op de promotie van de UITpas,  de spaar- en voordelenkaart voor vrije tijd. 


We zetten verder in op emancipatie en cultuurparticipatie via publiekswerking, zowel in De Meent als in de bibliotheek. De cultuurfunctionaris neemt hierin vooral een faciliterende rol op. 


Wij zetten verder in op financiële en materiële steun aan cultuurverenigingen, buurtcomités en particuliere initiatieven van burgers maar willen daarbij de initiatiefnemers ook stimuleren om op zoek te gaan naar hefbomen voor lokale, duurzame ontwikkeling. De aangeboden subsidie willen we graag onder de vorm van bonnen doen waarmee je bij de lokale handelaren kan betalen. 


14.2.3    Cultuurraad 2.0


Wij verheffen de cultuurraad tot een cultuurraad 2.0 en experimenteren samen met cultuurverenigingen en andere spelers in het socio-culturele veld om bottum-up en top down op elkaar af te stemmen. We stappen dus af van het principe dat je maar ondersteuning krijgt als je erkend wordt als vereniging. We hebben  evenveel oog voor experimenten, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee.


14.2.4    Duurzaam cultuurbeleid


We stimuleren alle initiatiefnemers van evenementen en wijkfeesten om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Samenwerking met de milieudienst, communicatiedienst en lokale economie worden maximaal benut zodat onze feesten  verduurzamen en een lokaal karakter krijgen. 


We overleggen met De Lijn om het openbaar vervoer te laten aansluiten op grotere culturele activiteiten zodat het toegankelijk is voor mensen uit de buurt én omliggende gemeenten. Een financiële stimulans om met het openbaar vervoer te komen kan onderzocht worden. 


14.3    Sport 


Sport is de grootste sociale beweging ter wereld en een belangrijke verbindende factor in een lokale gemeenschap.


14.3.1    Ruimte voor sport in elke deelgemeente


Al onze deelgemeenten zijn uitgerust met uitgeruste sportzalen en aangepaste infrastructuur voor uiteenlopende disciplines. We onderhouden, moderniseren en verduurzamen dit patrimonium om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en de onderhoudskosten te verlagen. We hebben ook aandacht voor nieuwe sporten en proberen elk nieuw initiatief te ondersteunen.


14.3.2    Sport, toegankelijk en betaalbaar


Wij ondersteunen en stimuleren sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van maatschappelijk zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie, alsook bij  inspanningen om diversiteit (zowel op vlak van herkomst als taal) ingang te doen vinden. We stimuleren samenwerking met zelforganisaties en het asielcentrum in samenwerking met de integratiedienst om de meest kwetsbare inwoners toe te leiden naar laagdrempelig bewegingsaanbod zodat iedereen toegang heeft tot onze sportclubs ongeacht de herkomst. 
We ondersteunen de verenigingen om breed en duidelijk te communiceren over het aanbod, de bereikbaarheid van de club, het lidgeld en alle bijkomende kosten verbonden aan het beoefenen van de sport ( vervoer, uitrusting,…). 


We simuleren sportclubs duidelijk te communiceren over alle mogelijke tussenkomsten en kortingssystemen, om tweedehandssystemen op te zetten voor uitrusting, om samen te fietsen of het openbaar vervoer naar de sportclubs te bevorderen of om carpoolsystemen op te zetten zodat de toegankelijkheid van de sportclubs zo breed  mogelijk is. 


De subsidies voor sportclubs willen we koppelen aan maatschappelijke doelstellingen en dus  concrete voorwaarden hieromtrent. 


14.3.3    Sport in functie van de gemeenschap


We probeer zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen om bewegingsarmoede weg te werken. Sporten in groep bevordert sociaal contact en helpt bij de ontwikkeling van een lokaal sociaal weefsel en bovendien is het een belangrijke hefboom tot integratie. 
We willen extra inzetten op de ondersteuning van laagdrempelige sportactiviteiten. Subsidies mogen zich daarom niet beperken tot erkende sportverenigingen maar kunnen ook toegewezen worden voor specifieke projecten zoals bijvoorbeeld ‘ een start to run’. 
Kinderen moeten op jonge leeftijd kennis maken met een zo breed mogelijk aanbod aan sporten. Dit willen we verder stimuleren door samenwerkingsinitiatieven tussen de naschoolse opvang en de sportclubs, door het aanbod aan omnisportkampen in samenwerking met onze sportclubs te ondersteunen en in te zetten op evenementen om het aanbod breed kenbaar te maken in alle deelgemeenten. We denken bijvoorbeeld aan de organisatie van olympische spelen tussen de deelgemeenten. 


14.3.4    Sportraad 2.0


Wij verheffen de sportraad tot een sportraad 2.0 en experimenteren samen met de sportverenigingen, experten en andere spelers (integratie, jeugd, senioren, onderwijs wereld) om bottum-up en top down op elkaar af te stemmen en concrete projecten ui te werken. We stappen dus af van het principe dat je maar ondersteuning krijgt als je erkend wordt als vereniging. We hebben  evenveel oog voor tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee.


14.3.5    Comfortabele fietspaden zijn de beste sportinfrastructuur


De Vlaming legt per jaar gemiddeld 450 kilometer aan korte ritten (< 5 Km) af met de auto. Fietsen is nochtans gezond voor iedereen en uitstekend om de spieren al even los te werken voor het sporten.  Ook rustig fietsen na de sportinspanning is erg gezond.


14.3.6    Alternatieveinfrastructuur: pumptrack of BMX parcours


Wij onderzoeken de mogelijkheid om een pumptrack of een BMX parcours aan te leggen om onze actieve en energieke jeugd een plek te geven waar ze zich naar hartenlust kunnen uitleven. Een pumptrack is een kort, aaneengesloten parcours van ca. 1 meter breed dat bestaat uit bulten en kombochten. Een pumptrack is een prima plek om je rijtechniek te verbeteren. Je ontwikkeld “flow” en leert je fiets beter beheersen. Bmx  (Bicycle Moto Cross) is een wielersport die snelheid, behendigheid en bovenal fietsbeheersing bevat!