"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

19    Veiligheid  

Onze generatie heeft nog nooit in zo’n welvarende en veilige omgeving mogen opgroeien. We blijven in West-Europa al bijna 75 jaar gespaard van oorlog. We zijn ook nog nooit zo welvarend geweest. En toch is dat niet het gevoel dat je krijgt wanneer je dagelijks de televisie opzet, of de krant open slaat. Groen Beersel is dan ook heel erg begaan met onze veiligheid, vanuit het idee dat iedereen mee een deel van die veilige leefomgeving kan en moet vormen.


19.1    Verkeersveiligheid en mobiliteit


Wij hechten heel veel belang aan verkeersveiligheid en mobiliteit. We geven de dorpskernen terug aan fietsers en voetgangers, door waar nodig zone 30 in te voeren en fietstraten aan te leggen. We nemen ook maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan en treden streng op tegen verkeersovertredigen (zie hoofdstuk mobiliteit). Met de geplande werken aan de ring, nemen we verder het voortouw om alle mogelijke alternatieven voor Koning Auto te promoten.


19.2    Wijkagenten en gemeenschapswachten


Waar jouw levenskwaliteit en het veiligheidsgevoel worden aangetast, treden we meteen op. De politie zal dankzij een uitbreiding van haar wijkwerking nog dichter bij je staan. Om kleine problemen snel bij de wortel aan te pakken. Om de vinger aan de pols te houden over het wedervaren op pleinen en straten. Om kordaat op te treden waar nodig. 


Als het van ons afhangt breiden wij ook ons netwerk van gemeenschapswachten verder uit. Onze gemeenschapswachters zijn niet-politionele, publieke veiligheidsfunctionarissen die door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger verhogen. Ze vormen een schakel tussen de gemeente en de bevolking. Ze signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politiewerken preventief, maar de gemeenschapswachten kunnen ook optreden wanneer ze sluikstorters of foutparkeerders betrappen. Concreet spreken we over volgende taken:

  •  Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie;

  •  Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is;

  •  Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;

  •  Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement;

  •  Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken;

  •  Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid;

  •  Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS)

19.3    Een performante politie


Om de veiligheid van onze inwoners te garanderen investeren wij in een performante politiezone Zennevallei die inzet op regelmatige patrouilles, consequent inspeelt op verdachte handelingen, gericht onderzoekt en het ANPR netwerk beheert. Wij ondersteunen de inzet van getraind personeel, performante voertuigen en intelligente camera’s. Wij investeren ook in verplaatsbare camera’s die kunnen worden ingezet bij overlast of om sluikstorters te betrappen (zie afvalbeleid).