"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

Voorwoord

 

Groen Beersel heeft de afgelopen 6 jaar mee bestuurd en enkele belangrijke nieuwe impulsen gegeven aan het lokaal beleid. Zo werden de wijkinitiatieven participatief aangepakt en werden we kampioen bij het binnen halen van subsidies. Maar Groen Beersel heeft de laatste jaren ook aandachtig geluisterd naar de Beerselaars.

Onze burgers vragen een oplossingsgerichte politiek die openstaat voor burgerinitiatieven en samenwerking, weg van de verzuring en het toenemend populisme dat bevolkingsgroepen en andersdenkenden tegen elkaar opzet.

Wij hebben jullie verzuchtingen vertaald in een concreet programma vol nieuwe ideeën en concrete actiepunten, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Wij kiezen voor een  beleid dat de noden van de mens centraal stelt, met oog voor betaalbaar wonen in eigen streek en een gemeentelijk armoedeplan dat kinderarmoede effectief aanpakt. Wij werken aan een breed draagvlak om het gevoerde milieubeleid verder te versterken, de lokale economie aan te zwengelen en een vooruitstrevende  ruimtelijke- en mobiliteitsplanning, gebaseerd op een langere termijn visie door te voeren. Wij positioneren ons duidelijk tegen elke vorm van uitsluiting en stigmatisering, op welke grond dan ook.

Wij willen ook de komende beleidsperiode mee besturen om dit programma  maximaal te kunnen verwezenlijken. Mee besturen betekent compromissen sluiten maar niet ten koste van alles. Daarom formuleert Groen Beersel een aantal breekpunten die onvoorwaardelijk in het volgend bestuursakkoord moeten worden opgenomen. Anders blijven wij aan de kant staan. Het komt er dus op aan dat we voldoende kiezers kunnen overtuigen zodat Groen Beersel nodig is om een stabiele meerderheid te vormen.